Gästkolumnister: Tiina Ekholm ja Jukka Lindberg 10.11.2023

Reserverade upphandlingar som främjare av sysselsättningen

Reserverade upphandlingar – vad är de? När vi frågade hösten 2022, var det ännu inte så många som visste det ens bland dem som arbetar vid offentliga upphandlande enheter. Inom ramen för Samarbetsforumet för offentlig upphandling (Hankinta-Suomi) och dess temagrupp Social hållbarhet genomförde vi en enkät riktad till de upphandlande enheterna om möjligheten att reservera upphandlingar och om utnyttjandet av denna möjlighet.

Tiina Ekholm ja Jukka Lindberg. Jukan kuva: Meeri Riihelä, Vates
Tiina Ekholm och Jukka Lindberg. Bild av Jukka Lindberg: Meeri Riihelä, Vates

Vad är de?

Med reserverade upphandlingar avses möjligheten enligt upphandlingslagen att rikta anbudsförfrågan till aktörer vars främsta syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller andra utsatta personer. En förutsättning för deltagande i anbudsförfarandet är att minst 30 procent av arbetstagarna hos anbudsgivaren är personer med funktionsnedsättning eller andra som befinner sig i en svag ställning på arbetsmarknaden.

Det handlar alltså om att främja socialt ansvar genom offentlig upphandling – i detta fall sysselsättning.

Utnyttja gärna

I de svar vi fick uttrycktes önskemål om information och utbildning och till och med om utarbetning av upphandlingsdokument. Vi anser att det inte finns något behov av detta, eftersom det handlar om ett normalt anbudsförfarande men med begränsat deltagande.

Det handlar snarare om att man inte kommer ihåg att det finns en sådan möjlighet eller tror att detta koncept inte är relevant för den aktuella upphandlingen. Man kanske inte känner till leverantörsmarknaden och har inte tid att utreda den. Det finns många förklaringar.

Information om möjligheten bör spridas och också god praxis om vilken typ av upphandlingar metoden lämpar sig för – med att lämpa sig avses här för vilka upphandlingar det finns anbudsgivare.

Det gäller att modigt ta i bruk också detta verktyg för att främja det sociala ansvaret. Vi kan samla in och dela god praxis så snart den växer fram.

Att skapa marknader

Det sägs att det alltid krävs två för att dansa tango, och samma sak gäller vid konkurrensutsättning genom offentlig upphandling.

Det räcker inte med att öka de upphandlande enheternas medvetenhet, utan det måste också ske förändringar på anbudsgivarsidan. Sociala företag och sysselsättningsenheter som främjar yrkesmässig integration är potentiella anbudsgivare, men endast en del av dem känner till de möjligheter som konkurrensutsättning med reserverade upphandlingskontrakt ger, och ännu färre har erfarenhet av detta.

Även Kompetenscentret för sociala företag (YYO) har i år samlat in information om anbudsgivarpotentialen i fråga om såväl produkter och tjänster som regionala möjligheter och samtidigt kartlagt de lämpliga aktörernas beredskap och vilja att delta i konkurrensutsättningar med reserverade upphandlingskontrakt.

I synnerhet när det gäller sysselsättnings- och rehabiliteringstjänster samt tjänster för utveckling av arbetsförmågan och kompetensen verkar det finnas många potentiella anbudsgivare. Även andra typer av tjänster, såsom underhåll av utomhusområden, finns dock i utbudet. Många aktörer bedriver också produktionsverksamhet och i fråga om dem är ett anbud förståeligt nog mindre platsbundet, vilket gör att det lättare samlas ett tillräckligt antal anbudsgivare.

Kompetenscentret för sociala företag fortsätter att aktivera aktörer som främjar yrkesmässig integration. Samtidigt ökas kunskapen och kompetensen bland annat med hjälp av internationella erfarenheter. Målet är att hitta en lämplig marknadsnisch för reserverade upphandlingskontrakt som en del av socialt hållbara offentliga upphandlingar och en aktiv sysselsättningspolitik.

Vi har båda, i olika roller, varit mycket engagerade i projekt för sysselsättning genom upphandling. I samband med dem har vi åtminstone lärt oss att man inte ska vara rädd för problem och utmaningar, utan ta itu med dem tillsammans, med öppet sinne, lösningsorienterat och genom att utforma gemensamma mål.

Med dessa steg kan även reserverade upphandlingskontrakt bli ett gemensamt begripligt och användbart verktyg i stället för en underlig paragraf i upphandlingslagen.

Skribenter:

Tiina Ekholm, upphandlingsdirektör vid Vanda stad, och Jukka Lindberg, specialsakkunnig vid yrkeshögskolan Diakonia

 

Läs mer

Selvitys hankintojen kohdentamisesta hankintalain 24 §:n mukaisille toimijoille Suomessa (Utredning om hur upphandlingar riktas till aktörer som avses i 24 § i upphandlingslagen)
Publikation: Åtgärdsprogrammet Samarbetsforum för offentlig upphandling (vm.fi). En elektronisk förfrågan riktad till upphandlande enheter samt Kompetenscentret för sociala företag YYO:s utredning om anbudsgivarpotentialen ligger till grund för publikationen.

 


 

 

Inläggen på gästbloggen är skrivna av medlemmar i våra nätverk. Texterna representerar skribenternas egna åsikter.