Sektorspecifika anvisningar

ICT

ICT-upphandlingar skiljer sig ofta från andra upphandlingar på grund av sin storlek, sin komplexitet och sitt värde. Konkurrensutsättningen av ICT-tjänster och ICT-produkter kräver också särskild kompetens och förståelse för att en framgångsrik upphandling ska kunna uppnås.

I ICT-upphandlingar betonas planeringsfasen av upphandlingen och klargörandet av målen, anpassning av kontraktet så att det motsvarar föremålet för upphandlingen samt möjligheterna till marknadsdialog. Marknadsdialogen är ett fritt formulerat sätt att lyfta fram den upphandlande enhetens behov, samla in information om befintliga lösningar och lösningsmodeller på marknaden samt bearbeta innehållet i anbudsförfrågan så begripligt och förnuftigt som möjligt i interaktion med leverantörerna. En lyckad ICT-upphandling förutsätter att den upphandlande enheten leder en aktiv och mångsidig dialog med företagen på marknaden.

handboken om verkningsfulla ICT-upphandlingar (på finska) som Kommunförbundet och Finansministeriet publicerat finns ytterligare praktiska tips om konkurrensutsättning av ICT-upphandlingar och om upphandlingsprocessen.

Publikationer, anvisningar och nätverk för ICT-upphandlingar

På rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Samarbetsforumet för offentlig upphandling (Hankinta-Suomi)

Övriga 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.