Beskrivning av föremålet för upphandlingen

Provningsrapporter, certifikat och annan teknisk utredning

En upphandlande enhet får kräva att anbudsgivarna lämnar en provningsrapport eller ett intyg från ett organ för bedömning av överensstämmelse som bevismedel för att anbudet överensstämmer med kraven eller kriterierna i beskrivningen av föremålet för upphandlingen, och att det överensstämmer med de i anbudsförfrågan angivna kriterierna för att ett anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga eller med villkoren för fullgörande av kontraktet. Om en upphandlande enhet kräver att intyg som upprättats av ett specifikt organ för bedömning av överensstämmelse lämnas in, ska enheten även godta intyg från andra likvärdiga organ för bedömning av överensstämmelse.

Den upphandlande enheten ska godta också andra lämpliga bevismedel än de som avses ovan, såsom teknisk dokumentation från tillverkaren, om anbudsgivaren inte har haft tillgång till intyg eller provningsrapporter eller inte har haft möjlighet att få dem inom de angivna tidsfristerna. Dessutom förutsätts det att detta inte kan tillskrivas anbudsgivaren och att anbudsgivaren bevisar att de byggentreprenader, varor eller tjänster som den tillhandahåller uppfyller kraven eller kriterierna i beskrivningen av föremålet för upphandlingen, grunderna för tilldelning av upphandlingskontraktet eller villkoren för fullgörande av kontraktet.

Om den upphandlande enheten beskriver föremålet för upphandlingen utgående från prestanda- eller funktionskraven (71 § 2 mom. 1 punkten), får den inte förkasta anbud som gäller varor, tjänster eller byggentreprenader som överensstämmer med en nationellt genomförd europeisk standard, ett europeiskt tekniskt godkännande, en gemensam teknisk specifikation, en internationell standard eller ett tekniskt referenssystem som har utarbetats av ett europeiskt standardiseringsorgan. En förutsättning är att dessa specifikationer avser de prestanda- eller funktionskrav som den upphandlande enheten har ställt. Anbudsgivaren ska i sitt anbud visa att den vara, tjänst eller entreprenad som överensstämmer med standarden uppfyller den upphandlande enhetens krav.

Om den upphandlande enheten beskriver föremålet för upphandlingen genom en hänvisning till standarder, tekniska bedömningar eller specifikationer, referenssystem eller godkännanden (71 § 2 mom. 2 punkten), får enheten inte förkasta ett anbud på den grunden att anbudet inte motsvarar anbudsförfrågan, om anbudsgivaren i sitt anbud på något relevant sätt visar att den erbjudna varan, tjänsten eller entreprenaden uppfyller de krav som anges i beskrivningen av föremålet för upphandlingen på samma sätt som de specifikationer, standarder, bedömningar, godkännanden eller referenssystem som det hänvisas till.

Läs mer 

Rättspraxis (på finska) 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.