Allmän laglighetsövervakning av upphandling

Den allmänna laglighetsövervakningen i anslutning till offentlig upphandling sköts av justitiekanslersämbetet i enlighet med arbetsfördelningen mellan riksdagens justitieombudsman och justitiekanslern (lag om fördelningen av uppgifter mellan justitiekanslern i statsrådet och riksdagens justitieombudsman, 330/2022). Medborgarna kan anföra ett klagomål hos justitiekanslern om de misstänker att en myndighet har handlat lagstridigt.

Justitiekanslerns befogenhet

Justitiekanslern undersöker ett klagomål, om det utifrån det finns anledning att misstänka att en myndighet eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag har handlat lagstridigt. Justitiekanslern undersöker inte sådana ärenden som riksdagens justitieombudsman eller biträdande justitieombudsman redan har avgjort eller som fortfarande behandlas vid riksdagens justitieombudsmans kansli. Justitiekanslern behandlar inte heller sådana ärenden som hör till justitieombudsmannens särskilda uppgifter, utan överför dem till justitieombudsmannen. Klaganden ska underrättas om överföringen. 

Justitiekanslern behandlar inte ett klagomål, om

 • klagomålet gäller ett ärende som är äldre än två år, om det inte finns en särskild orsak att behandla det
 • ärendet behandlas av en behörig myndighet
 • de beslut som ärendet gäller kan överklagas med stöd av ordinarie (sedvanliga) metoder för ändringssökande
 • klagomålet hör inte till justitiekanslerns befogenhet.

Möjliga påföljder av klagomål

Till följd av tillsynsåtgärderna kan justitiekanslern

 • förordna att en förundersökning ska göras
 • väcka åtal vid allvarliga lagstridigheter
 • ge en anmärkning till den som är föremål för klagomålet
 • föra fram sin uppfattning om de krav som förutsätts enligt lag och god förvaltning eller synpunkter som främjar de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna
 • informera den som är föremål för klagomålet om det förfarande som lag och god förvaltningssed kräver
 • rekommendera att den som är föremål för klagomålet gottgör en skada eller i exceptionella fall även söker återbrytande av ett laga kraft vunnet beslut eller en dom
 • lägga fram ett förslag till ändring av bristfälliga eller motstridiga bestämmelser.

Avgörandena finns på Justitiekanslerämbetets webbplats

Justitiekanslerns avgöranden i fråga om offentlig upphandling finns på justitiekanslersämbetets webbplats.