Krav gällande anbudssökandes

Ekonomisk och finansiell situation

Den upphandlande enheten kan ställa krav för att säkerställa att anbudssökandena och  anbudsgivarna har de ekonomiska och finansiella resurser som behövs för att fullgöra upphandlingskontraktet.

De fastställda kraven kan gälla till exempel tillräcklig kreditvärdighet, tillräcklig ansvarsförsäkring eller förhållandet mellan tillgångar och skulder. Kraven kan också gälla minsta omsättning. Analyser av riskkategorier kan också utnyttjas för att visa att leverantören är solvent.

Om den upphandlande enheten ställer krav som gäller förhållandet mellan tillgångar och skulder ska den i anbudsförfrågan eller något annat upphandlingsdokument ange metoderna och kriterierna för bedömning av om kraven är uppfyllda. Metoderna och kriterierna ska vara transparenta, objektiva och icke-diskriminerande.

Kraven bör hänföra sig till anbudssökandenas eller anbudsgivarnas möjligheter att fullgöra upphandlingen och vara transparenta, icke-diskriminerande och förenliga med proportionalitetsprincipen.

Omsättning

Den minsta årliga omsättning som kan krävas av anbudssökande och anbudsgivare får uppgå till ett belopp som är högst två gånger så stort som det uppskattade värdet av upphandlingskontraktet.

Kravet på minsta omsättning kan av grundad anledning vara högre. Sådana omständigheter kan vara att fullgörandet av kontraktet är förknippat med stora risker eller att det är av avgörande betydelse att kontraktet fullgörs i rätt tid och korrekt. Orsaken till detta kan exempelvis vara att det utgör en nödvändig förutsättning för fullgörandet av andra upphandlingskontrakt. Den upphandlande enheten ska nämna grunderna för sådana krav i anbudsförfrågan eller upphandlingsbeslutet.

Om en upphandling har delats upp i delar i enlighet med 75 § i upphandlingslagen, tillämpas kravet gällande minsta omsättning på varje del.

Vid konkurrensutsättning av en upphandling i enlighet med 43 § 3 mom. i upphandlingslagen och utgående från ett ramavtal ska kravet på minsta omsättning ställas utifrån det högsta uppskattade värdet av de upphandlingskontrakt som ska fullgöras samtidigt. Om det inte är känt ska kravet ställas utifrån det uppskattade värdet av ramavtalet.

När det gäller dynamiska inköpssystem ska kravet på minsta årliga omsättning ställas utifrån det högsta förväntade värdet på de kontrakt som ska ingås inom ramen för systemet.

Bevis på den anbudssökandes eller anbudsgivarens ekonomiska och finansiella situation

Bevis på en anbudssökandes eller anbudsgivares ekonomiska och finansiella situation kan utgöras av ett eller flera av de dokument som anges i bilaga D till upphandlingslagen. Om en anbudssökande eller anbudsgivare av godtagbara skäl inte kan uppvisa de  dokument som den upphandlande enheten begär, får anbudssökanden eller anbudsgivaren bevisa sin ekonomiska och finansiella situation med något annat dokument som den upphandlande enheten godkänner.

Bilaga D innehåller inte någon uttömmande förteckning över de dokument om ekonomisk och finansiell ställning som en anbudssökande eller anbudsgivare kan lägga fram vid utredning av att kraven är uppfyllda och därför kan en upphandlande enhet ställa också sådana krav i fråga om den ekonomiska och finansiella ställningen där det för utredning av kravuppfyllelsen krävs ett dokument som inte nämns i bilagan.

Handlingar som räknas upp i bilaga D:

  • tillbörligt utlåtande eller vid behov intyg av en bank om vedertagen ansvarsförsäkring för yrkesutövare
  • bokslut eller utdrag ur dem, om offentliggörande av bokslutet krävs enligt lagstiftningen i det land där den ekonomiska aktören är etablerad,
  • intyg över företagets totalomsättning och vid behov över omsättningen för det verksamhetsområde som upphandlingskontraktet gäller för högst de tre senaste räkenskapsperioderna utgående från när företaget har bildats eller när det har inlett sin verksamhet, om uppgifter om denna omsättning är tillgängliga.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.