Dynamiska inköpssystem

Dynamiska inköpssystem - processen

Varje enskild upphandling inom ett dynamiskt inköpssystem ska konkurrensutsättas. Den upphandlande enheten ska uppmana de anbudssökande som godkänts i systemet att lämna anbud på de separata upphandlingar som görs inom det dynamiska inköpssystemet. I upphandlingslagen ställs inte några exakta krav på anbudsförfrågan, men den upphandlande enheten ska iaktta upphandlingslagstiftningens allmänna principer om likvärdig behandling och öppenhet, liksom bestämmelserna om innehållet i anbudsförfrågan och övriga upphandlingsdokument.

För att likvärdig behandling och öppenhet ska kunna garanteras ska anbudsförfrågan sändas till alla anbudssökande samtidigt. Minimitidsfristen för mottagandet av anbud är minst tio dagar från den dag då upphandlingsdokumenten offentliggjordes.

Den upphandlande enheten får när som helst under den tid det dynamiska inköpssystemet varar begära att de anbudssökande som tagits med i systemet lämnar en ny och uppdaterad version av det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet eller utredningar om grunderna för uteslutning och lämplighetskraven. En skälig tid ska reserveras för lämnandet av utredningarna, dock minst 5 arbetsdagar från den dag då begäran framställdes. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att de anbudssökande som tagits med i inköpssystemet uppfyller den upphandlande enhetens lämplighetskrav under hela den tid systemet varar och att det inte föreligger några uteslutningsgrunder.

På valet av anbud tillämpas det som i upphandlingslagen föreskrivs om val av det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, koppling till föremålet för upphandlingen, livscykelkostnader och onormalt låga anbud. Kriterierna för att en upphandling inom det dynamiska inköpssystemet är den ekonomiskt mest fördelaktiga kan fastställas närmare i anbudsförfrågan.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.