Fastställande av upphandlingens innehåll

Kampen mot karteller

En anbudskartell avser situationer där företag som under normala omständigheter skulle konkurrera med varandra kommer överens om sina förfaranden eller på något annat sätt förenhetligar dem i samband med ett anbudsförfarande i syfte att höja priserna eller sänka kvaliteten på produkterna eller servicen.

Offentliga samfund och företag använder sig ofta av anbudsförfaranden för att få det totalekonomiskt fördelaktigaste alternativet för sina pengar. Köparna strävar efter låga priser och/eller bättre produkter för att spara eller för att frigöra resurser för andra syften. Kostnadsbesparingar, innovationer och produkter av bättre kvalitet uppnås dock endast när företagen verkligen konkurrerar med varandra. Det vill säga då företagen ärligt och självständigt beslutar om sina försäljnings- och leveransvillkor.

Hur identifiera en anbudskartell?

De upphandlande enheterna bör ge akt på kartellernas skadlighet och lära sig att upptäcka möjliga kännetecken på karteller. OECD har gett ut anvisningar som uttryckligen är avsedda för de offentliga upphandlingsmyndigheterna. I anvisningarna presenteras även metoder med vilka upphandlarna kan hindra missbruk i form av karteller.

Anbudskarteller är förbjudna i alla OECD-länder och de kan leda till påföljder i enlighet med konkurrensbestämmelserna. I en del av medlemsländerna får anbudskarteller också straffrättsliga följder.

Exempel på karteller:

 • skuggbud
 • underlåtelse att lämna anbud
 • turvis anbudsgivning eller
 • marknadsdelning. 

Anbudskartellerna främjas bland annat av följande särdrag hos en bransch, produkt eller tjänst 

 • ett fåtal företag
 • ett litet eller obefintligt antal nya på marknaden
 • marknadsförhållandena
 • branschorganisationerna
 • återkommande upphandlingar och
 • identiska eller enkla produkter eller tjänster

och situationer där

 • det endast finns några få eller inga ersättande produkter eller
 • det förekommer få eller inga tekniska ändringar.  

Om den upphandlande enheten misstänker att det föreligger en anbudskartell finns det skäl att omedelbart kontakta Konkurrens- och konsumentverket, som ger närmare anvisningar i frågan.

Läs mer

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.