Annonsering

Förhandsannons

Om den upphandlande enheten vill utnyttja möjligheten att förkorta tidsfristerna för inlämnande av anbud enligt upphandlingslagen ska enheten publicera en förhandsannons om upphandlingen. Den upphandlande enheten får publicera en förhandsannons om en eller flera upphandlingar som ska genomföras under de följande månaderna och vars uppskattade värde uppgår till minst EU-tröskelvärdet.

Förhandsannonsen ska skickas för publicering minst 35 dagar och högst 12 månader innan upphandlingsannonsen skickas för publicering. Vid upphandlingskontrakt som gäller sådan serviceupphandling som avses i bilaga E kan förhandsannonsen skickas för publicering över 12 månader innan upphandlingsannonsen skickas för publicering.

Förhandsannonsen ska innehålla de uppgifter som den upphandlande enheten har vid den tidpunkt då förhandsannonsen utarbetas och som krävs i en upphandlingsannons.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.