Upphandlingsbeslut

Delgivning av upphandlingsbeslut

Upphandlingsbeslutet ska delges parterna på behörigt sätt. Huvudregeln i förvaltningslagen är att delgivning sker elektroniskt. 

Elektronisk delgivning

Enligt 127 § 1 mom. i upphandlingslagen ska den upphandlande enhetens beslut med motivering samt besvärsanvisning och rättelseanvisning skriftligen delges dem som saken gäller. Beslutet med ovan nämnda handlingar delges med användning av de elektroniska kontakttuppgifter som anbudssökanden eller anbudsgivaren har lämnat till den upphandlande enheten. I praktiken betyder detta främst en e-postadress eller ett telefaxnummer. I lagtexten nämns ändå inte någon viss elektronisk dataöverföringsmetod eftersom avsikten är att den tekniska utvecklingen av e-tjänsterna inte får påverka användningsmöjligheterna. Elektronisk delgivning enligt upphandlingslagen skiljer sig på så sätt från elektronisk delgivning enligt lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). Således behövs till exempel inte partens samtycke till elektronisk delgivning separat.

När elektroniska kontaktuppgifter används anses anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet och de kompletterande handlingarna den dag det elektroniska meddelandet med handlingarna står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Med elektroniskt meddelande och elektroniska handlingar avses detsamma som i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

Vid elektronisk kommunikation anses alltså den dag då meddelandet sändes vara tidpunkten för delfåendet av beslutet, om det inte ges en tillförlitlig redogörelse om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om en motsvarande omständighet som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått mottagaren vid en senare tidpunkt. För att underlätta mottagarens möjligheter att framlägga motbevis är den upphandlande enheten skyldig att vid elektronisk delgivning i sitt meddelande även ange avsändningsdagen. Då kan mottagaren efter att ha fått meddelandet försäkra sig om att det inte har skett något särskilt dröjsmål mellan tiden för avsändandet och mottagandet av meddelandet.

Delgivning per brev

Alternativt kan ett beslut delges med motivering samt besvärsanvisning och rättelseanvisning per vanligt brev i enlighet med bestämmelserna i
förvaltningslagen (434/2003).

Då anses anbudssökanden och anbudsgivaren ha fått del av beslutet och de kompletterande handlingarna den sjunde dagen efter avsändandet, om inte anbudssökanden eller anbudsgivaren visar att delgivningen har skett vid en senare tidpunkt. Avsändningsdagen räknas inte med i tiden för delgivning.

Delgivningens inverkan på när tiden för ändringssökande börjar löpa

Tiden för ändringssökande börjar normalt löpa dagen efter att beslutet delgivits.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.