Kärnkompetens inom upphandling: Vad är Rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling svarar på frågor om offentlig upphandling. Servicen riktar sig till upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen. Vi fokuserar i synnerhet på frågor som gäller tillämpningen och tolkningen av upphandlingslagen. Vår service är avgiftsfri.

Rådgivningsenheten svarar för webbplatserna hankinnat.fi och upphandling.fi. Webbtjänsten är Finlands mest omfattande avgiftsfria databank för offentlig upphandling.

Rådgivningsenheten verkar inom Kommunförbundets organisation

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling är en enhet som upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet och Finlands Kommunförbund rf. Vi verkar inom Kommunförbundet.

Rådgivningsenhetens uppgift är att

  • ge information om tillämpningen av upphandlingslagen
  • stärka kompetensen i offentliga upphandlingsprocesser
  • sprida information och öka kännedomen om god praxis inom offentlig upphandling
  • göra marknaden effektivare och främja strategiskt tänkande i den offentliga upphandlingen.

Rådgivningsenheten samarbetar med andra upphandlingsorganisationer.

Rådgivningsenhetens tjänster

Den juridiska rådgivningen är riktad till upphandlande enheter.

Tjänster för upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen

Rådgivningsenheten svarar på upphandlande enheters frågor om tillämpningen av upphandlingslagen. Rådgivningen är avgiftsfri.

  • Du kan kontakta oss via vår e-postservice på adressen upphandling(at)kommunforbundet.fi
  • De sakkunniga på rådgivningsenheten arbetar som ett team vid Kommunförbundets juridiska enhet.
     

Rådgivningsenhetens Case-keskiviikko-sändningar 2─3 gånger om året tar upp rättspraxis och andra aktuella ämnen inom offentlig upphandling. Vi ordnar också årligen ett endagsseminarium, med olika teman inom upphandling. Rådgivningsenhetens evenemang är avsedda för upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen och de är gratis för deltagarna.  

Förhandsinformation om evenemangen ges via enhetens kommunikationskanaler.  Du behöver anmäla dig för att delta.

Digitala tjänster för alla som är intresserade av upphandlingsfrågor

Rådgivningens webbplats är www.upphandling.fi. På webbplatsen finns den viktigaste lagstiftningen om offentlig upphandling, anvisningar för de olika skedena i upphandlingsprocessen, aktuellt, bloggar, inlägg av gästskribenter samt exempel på god praxis. 

Rådgivningsenheten ger ut ett elektroniskt nyhetsbrev, Upphandlingsinfo, cirka åtta gånger om året. Beställ nyhetsbrevet avgiftsfritt till din e-post.

Enhetens poddsändningar på Soundcloud och Youtube behandlar olika aktuella fenomen som gäller offentlig upphandling och lyfter fram god praxis. Vi tar också upp frågor som gäller offentlig upphandling och följer diskussionen på Twitter (@JHNYneuvoo).

Rådgivningsenhetens mångsidiga publikationer finns på Kommunförbundets lista med publikationer.

Inga utlåtanden eller bemötanden, statistik- eller marknadsföringstjänster

Till rådgivningsenhetens uppgifter hör inte att ge utlåtanden, granska upphandlingsdokumentens riktighet eller att formulera anbudsförfrågningar, besvärsskrifter eller bemötanden. Vi erbjuder inte heller konsulttjänster. Våra sakkunniga kan vid behov ställa upp som föreläsare eller hålla anföranden om upphandlingsfrågor till exempel vid kurstillfällen. För dessa faktureras enligt Kommunförbundets praxis.

Rådgivningsenheten tillhandahåller inte statistiskt material om offentlig upphandling. En möjlighet att få en översikt över offentliga upphandlingar är tjänsten granskaupphandlingar.fi.

På vår webbplats marknadsför vi inte avgiftsbelagd utbildning inom upphandling. Men vi kan lägga ut information om myndigheters eller allmännyttiga samfunds utbildningar, där rådgivningsenhetens sakkunniga medverkar.

Tillgänglighetsutlåtande

Den huvudsakliga målgruppen för den tvåspråkiga webbplatsen upphandling.fi är professionella inom offentlig upphandling. Rådgivningsenheten strävar efter att webbtjänsten upphandling.fi ska vara lätt att använda och tillgänglig för alla.

Bekanta dig med enhetens tillgänglighetsutlåtande och ge respons på eventuella brister.

***

Gäller din fråga HILMA?

Frågor om upphandlingsannonser riktas till: HILMA:s tekniska support, tfn 029 55 636 30 vardagar kl. 8.00-16.15. Serviceformuläret hittar du på deras supportsida (endast finska).

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.