Kärnkompetens inom upphandling: Vad är Rådgivningsenheten för offentlig upphandling?

kuvituskuva

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling (JHNY) svarar på frågor om offentlig upphandling. Servicen riktar sig till upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen. Vi fokuserar i synnerhet på frågor som gäller tillämpningen och tolkningen av upphandlingslagen. Vår service är avgiftsfri.

Den juridiska rådgivningen riktar sig alltså enbart till upphandlande enheter.

Rådgivningsenheten svarar för webbplatserna hankinnat.fi och upphandling.fi. Webbtjänsten är Finlands mest omfattande avgiftsfria databank för offentlig upphandling.

Rådgivningsenheten verkar inom Kommunförbundet

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling är en enhet som upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet och Finlands Kommunförbund rf. Vi verkar inom Kommunförbundet.

Rådgivningsenhetens service syftar till att

  • ge information om tillämpningen av upphandlingslagen
  • stärka kompetensen i offentliga upphandlingsprocesser
  • sprida information och öka kännedomen om god praxis inom offentlig upphandling
  • göra marknaden effektivare och främja strategiskt tänkande i den offentliga upphandlingen.

Rådgivningsenheten samarbetar med andra upphandlingsorganisationer.

Rådgivningsenhetens tjänster

Den juridiska rådgivningen riktar sig enbart till upphandlande enheter.

Rådgivningsenhetens tjänster för upphandlande enheter enligt upphandlingslagen

Vi betjänar upphandlande enheter i frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen.  

Stort antal evenemang

Vi ordnar flera gånger om året evenemang som behandlar rättspraxis inom offentlig upphandling, vanliga frågor och annat aktuellt för upphandlande enheter. 

  • Case-onsdagarna och rådgivningsklinikerna hålls på distans (Teams). 
  • Under 2024 ordnas dessutom direktsända studiodiskussioner om upphandling. Sändningarna går lite djupare in på det utvalda temat. 
  • I september har rådgivningsenheten under den två dagar långa Kommunmarknaden ett eget evenemang Aktuellt om offentlig upphandling.
  • Varje vår ordnar vi också ett endagsseminarium, med olika teman inom upphandling. 

Rådgivningsenhetens evenemang är avsedda för upphandlande enheter enligt upphandlingslagen och de är gratis för deltagarna.

Förhandsinformation om evenemangen ges via enhetens kommunikationskanaler. Oftast behöver man anmäla sig för att delta.

Digitala tjänster för alla som är intresserade av upphandlingsfrågor

Vi tillhandahåller webbplatsen www.upphandling.fi. På webbplatsen finns den viktigaste lagstiftningen om offentlig upphandling, anvisningar för de olika skedena i upphandlingsprocessen, aktuellt, bloggar, inlägg av gästskribenter samt exempel på god praxis.

Vi publicerar det elektroniska nyhetsbrevet Upphandlingsinfo, som utkommer 
8–10 gånger om året. Beställ nyhetsbrevet avgiftsfritt till din e-post!

Vi är intresserade av aktuella fenomen inom offentlig upphandling. Vi behandlar upphandlingsfrågor också på LinkedIn (JHNYneuvoo). 

Rådgivningsenhetens mångsidiga publikationer finns på Kommunförbundets lista med publikationer.

Enhetens tjänster omfattar inte utlåtanden eller bemötanden, statistik- eller marknadsföringstjänster

Till rådgivningsenhetens uppgifter hör inte att ge utlåtanden, granska upphandlingsdokumentens riktighet eller att formulera anbudsförfrågningar, besvärsskrifter eller bemötanden. Rådgivningsenheten erbjuder inte heller konsulttjänster. 

Våra sakkunniga kan däremot ställa upp som föreläsare eller hålla anföranden om upphandlingsfrågor vid till exempel kurstillfällen. För dessa faktureras en ersättning enligt Kommunförbundets praxis.

Rådgivningsenheten tillhandahåller inte statistiskt material om offentlig upphandling. Via tjänsten granskaupphandlingar eller granskaförvaltningen kan man bekanta sig med olika upphandlingar.

På enhetens webbplats marknadsförs inte avgiftsbelagd utbildning inom upphandling. Information kan läggas ut om myndigheters eller allmännyttiga samfunds utbildningar där rådgivningsenhetens sakkunniga medverkar.

Kommunförbundet ansvarar tillsammans med Finansministeriet samt (från 2024) Finlands Näringsliv, Företagarna i Finland och Välfärdsområdesbolaget Hyvil Oy för Samarbetsforumet Hankinta-Suomi för offentlig upphandling (vm.fi).

Tillgänglighetsutlåtande

Den huvudsakliga målgruppen för den tvåspråkiga webbplatsen upphandling.fi är professionella inom offentlig upphandling. Rådgivningsenhetens mål är att webbtjänsten upphandling.fi ska vara lätt att använda och tillgänglig för alla.

Bekanta dig med enhetens tillgänglighetsutlåtande och ge respons på eventuella brister.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.