Förfarandetekniker

Elektroniska kataloger

Med elektronisk katalog avses ett sätt att lämna anbud i form av en elektronisk katalog. Den upphandlande enheten får antingen kräva eller tillåta att anbuden ska lämnas in i form av en elektronisk katalog eller att anbuden ska innefatta en elektronisk katalog. Det är inte fråga om ett fristående upphandlingsförfarande, utan snarare om ett sätt att lämna anbud i form av en katalog.

I de elektroniska katalogerna presenteras och organiseras informationen på ett sätt som är gemensamt för alla deltagande anbudsgivare och som lämpar sig för elektronisk behandling. Den upphandlande enheten kan exempelvis begära produkternas prisuppgifter i form av en tabell. Ett anbud som lämnas i form av en katalog kan också åtföljas av andra dokument som kompletterar anbudet, exempelvis provningsrapporter. En förutsättning för användningen av elektroniska kataloger är att informationsutbytet i anknytning till upphandlingsförfarandet ska ske med elektroniska medel.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.