Anställningsförmåner

Personalförmåner

Motions- och kultursedlar och andra motsvarande personalförmåner ska i princip konkurrensutsättas då tröskelvärdena överskrids. Frågan har behandlats inom rättspraxisen i fallen MAO:390/07, MAO:391/07 och MAO:389/07. I fråga om lunchsedlar, arbetsreseförmån och massageförmån är konceptet i stor utsträckning samma som för motions- och kultursedlarna. 

Betalningsinstrumenttjänsten för personalförmåner konkurrensutsätts i allmänhet som öppen tjänsteupphandling. Koncession har också använts men detta verkar vara ovanligt. I HILMA har upphandlingsannonser om personalförmåner rubricerats som exempelvis henkilöstöetuuksien sähköinen maksuvälinepalvelu (elektronisk betalningsinstrumenttjänst för personalförmåner), sähköinen maksuvälinepalvelu verovapaaseen henkilökuntaetuun (elektronisk betalningsinstrumenttjänst för skattefri personalförmån) och henkilöstöetujen hallinnointi- ja maksamisratkaisu (administrations- och betalningslösningar för personalförmåner). Vid valet av anbud har antingen enbart pris eller pris och kvalitet använts som grund. 

Beräkning av det uppskattade värdet

Det uppskattade värdet för personalförmånerna fastställs enligt upphandlingens art. Vid fastställandet av det uppskattade värdet för personalförmånerna utreds först om det är fråga om tjänsteupphandling eller koncession. Här finns dock rum för tolkning eftersom det inte finns någon rättspraxis i frågan. 

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har i sin rådgivningspraxis ansett att det är mer naturligt att klassificera personalförmåner som tjänsteupphandlingar än som koncessioner eftersom risken som förutsätts av koncessioner inte just alls överförs till tjänsteproducenten. Då nyttjanderätten överförs till mottagaren vid koncessioner överförs den verksamhetsrelaterade ekonomiska risken för att alla kostnader för tillhandahållandet av tjänsterna inte täcks under normala användningsförhållanden, även om en del av risken kvarstår hos den upphandlande enheten. Vid upphandling av personalförmåner överförs dock inte risken som ingår i tjänsten till tjänsteleverantören eftersom tjänsteleverantörerna i de flesta modeller tar ut arbetstagarspecifika kontoskötselavgifter och provisioner för de belopp som överförts till kontona direkt från de upphandlande enheterna. Leverantören löper således sällan någon risk att under normala användningsförhållanden inte kunna täcka alla investeringar som gjorts för att tillhandahålla tjänsterna och kostnader som dessa medfört.

Då upphandlingen klassificeras som tjänsteupphandling räknas endast kostnader som tjänsteleverantören tar ut av den upphandlande enheten med i det uppskattade värdet. Sådana kostnader är till exempel leveransavgifter, serviceavgifter, provisioner och räntor. Vår tolkning är att då det är fråga om tjänsteupphandling så beaktas inte förmånens nominella värde vid upphandling av personalförmånssedlar, personalförmånskort eller elektroniska betalningsinstrumenttjänster. Vid tjänsteupphandling är det nominella värdet det värde som arbetstagaren får som förmån och ingår således inte i den upphandlande enhetens uppskattade värde.

Om upphandlingen klassificeras som ett koncessionskontrakt räknas all omsättning som avtalet ger tjänsteleverantören med i det uppskattade värdet. På så sätt räknas alla kostnader som den upphandlande enheten betalar till tjänsteleverantören med. Sådana kostnader är till exempel service-, leverans-, provisions- och räntekostnader, det nominella värdet som överförs till förmånstagaren (arbetstagaren) samt provisionsavgifter och andra avgifter som tjänsteleverantören tar ut av förmånens slutliga användningsplats. Vid koncessioner räknas alltså hela den omsättning som tjänsten skapar mer omfattande med i det uppskattade värdet.

Rättspraxis

Det finns få rättsfall om upphandling av personalförmåner och HFD har inte alls tagit ställning till valet av upphandlingstyp i något av de fall som gällt personalförmåner och som behandlat beskattningen av förmånen. 

I fallet MAO:491/19 konkurrensutsatte Esbo stad mobila personalförmånstjänster som EU-upphandling. Det var fråga om huruvida den vinnande leverantörens anbud stred mot anbudsförfrågan. Anbudsförfrågan innefattade ett obligatoriskt minimikrav på att det för det första vid anbudstidpunkten hör minst sex biografer till kulturförmånens användningsställen i huvudstadsregionen, varav minst två finns i Esbo. Ett annat krav var också att betalningen kan ske enligt principen om en transaktion (hela transaktionen i betalningsinstrumentet: en del av avgiften med personalförmånen och resten som självrisk med det saldo som slutkunden själv överfört till tjänsten). I fråga om uppfyllandet av minimikraven kunde anbudsgivaren endast svara ”Ja” eller ”Nej”. Marknadsdomstolen ansåg att den upphandlande enheten kunde lita på uppgifterna i den vinnande anbudsgivarens anbud om att dess tjänst uppfyller minimikraven i anbudsförfrågan, då det inte fanns någon anledning att misstänka något annat i anbudshandlingarna.  

 

I fallet MAO:389/07 var det fråga om konkurrensutsättning av motionssedlar och fastställande av föremålet för upphandlingen. Anbudsförfrågan innefattade ett krav enligt vilket användningsvärdet på en motionssedel ska vara fyra euro. Ändringssökanden hade erbjudit motionsbiljetter vars användningsvärde enligt anbudet varierade från fyra till 13 euro. Den upphandlande enheten hade förkastat ändringssökandens anbud på grund av att det stred mot anbudsförfrågan. Marknadsdomstolen ansåg att den upphandlande enheten hade rätt att fastställa föremålet för upphandlingen och urvalskriterierna för anbudet. Kravet på användningsvärdet på fyra euro var varken diskriminerande mot anbudsgivarna eller ett faktiskt hinder för konkurrens. Det framkom inget hinder för att även andra leverantörer skulle ha kunnat utveckla sina produkter och erbjuda en motionssedel till ett fast pris på fyra euro. 

 

Fallet MAO:390/07 MAO:391/07 gällde en liknande situation som avgjordes på samma sätt som ovan.   

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.