Behandling av anbud

Precisering av anbud

Den upphandlande enheten kan be anbudsgivare eller anbudssökande att inom en viss tid lämna, förtydliga eller komplettera ofullständig eller felaktig information eller dokumentation.

Begäran om precisering ska helst göras skriftligt. För preciseringen anges en tidsfrist inom vilken preciseringarna och utredningarna bör skickas till den upphandlande enheten.

Också information som används vid jämförelse av anbuden kan preciseras. Preciseringen får ändå inte innebära en otillåten ändring eller förbättring av anbudet.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.