Tröskelvärden

Förbud mot uppdelning

En upphandling får inte delas upp eller beräknas med exceptionella metoder i avsikt att kringgå bestämmelserna i upphandlingslagen. En varuupphandling eller en tjänsteupphandling får inte heller kombineras med en byggentreprenad och upphandlingar får inte heller annars kombineras på ett konstgjort sätt i avsikt att undgå tillämpning av bestämmelserna i upphandlingslagen.

Förbudet gäller all upphandling och alla koncessioner. En uppdelning av upphandlingen ska grunda sig på faktiska ekonomiska eller tekniska omständigheter som de upphandlande enheterna vid behov ska kunna påvisa. Bedömningen ska grunda sig på en naturlig sammanställning av den övergripande upphandlingen. Upphandlingar av samma typ som det är naturligt att konkurrensutsätta samtidigt ska anses höra till samma upphandlingshelhet. Uppmärksamhet kan fästas vid de perioder under vilka upphandlingsposter konkurrensutsätts som helheter inom ramen för planmässig upphandlingsverksamhet. Det är således förbjudet att till exempel dela upp en upphandling som berör samma typ av varor och konkurrensutsätta den i poster i syfte att kringgå lagens bestämmelser.

Tillåten uppdelning av upphandling bör särskiljas från förbjuden uppdelning av upphandling

Förbudet mot uppdelning hindrar dock inte att en upphandling delas upp i sådana fall där upphandlingen av varje enskild post genomförs i enlighet med de procedurkrav som föreskrivs i lagförslaget. Det kan vara motiverat att dela upp en omfattande upphandling för att de risker av ekonomisk eller teknisk natur som är förknippade med upphandlingen ska kunna delas upp eller för att konkurrensförhållandena ska kunna beaktas. För att tillräckligt många anbudsgivare ska fås att delta i anbudsförfarandet ska man i synnerhet i samband med gemensam upphandling överväga om delanbud ska möjliggöras. Då kan också små och medelstora företag delta i anbudsförfarandet. Upphandlingslagen uppmuntrar denna typ av uppdelning, och om detta bestäms närmare i 75 § i lagen.

Förfarandet strider därför inte mot förbudet mot uppdelning om inte syftet med uppdelningen är att kringgå lagens förpliktelser. Det kan dock anses vara fråga om ett förfarande som strider mot förbudet mot uppdelning av upphandlingen, om varor, tjänster eller byggarbeten av samma typ som beställs samtidigt eller inom en kort tid inte konkurrensutsätts. Återkommande upphandling kan genomföras till exempel med hjälp av ramavtal.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.