EU-upphandlingsförfaranden

Direktupphandling

Enligt huvudregeln i upphandlingslagen ska all offentlig upphandling konkurrensutsättas. Direktupphandling är ett undantag från denna huvudregel. Orsaken till användningen av direktupphandling måste alltid fastslås på förhand och motiveras i upphandlingsbeslutet eller i någon annan handling som anknyter till beslutet.

Direktupphandling innebär att den upphandlande enheten utan att publicera någon upphandlingsannons utser en eller flera leverantörer att delta i förfarandet och förhandlar om villkoren för kontraktet med dem. Den upphandlande enheten gör alltså en upphandling utan anbudsförfarande.

Direktupphandling måste särskiljas från beställningar som utförs inom ramen för konkurrensutsatta ramavtal.

Den upphandlande enheten kan välja direktupphandling som förfarande om de förutsättningar som bestäms i upphandlingslagen uppfylls.

Inga anbudsansökningar eller anbud har lämnats in  

”Vid öppet eller selektivt förfarande har det inte kommit in några ansökningar eller anbud eller det har inte kommit in några lämpliga anbud och de ursprungliga villkoren i anbudsförfrågan ändras inte väsentligt”

 • Då förutsättningen är att villkoren i anbudsförfrågan inte ändras väsentligt, är direktupphandling som förfarande inte möjlig om innehållet i anbudsförfrågan eller kraven i anknytning till anbudssökandenas eller anbudsgivarnas kvalifikationer ändras väsentligt. 
 • Om inte ett enda anbud har lämnats in på basis av en upphandlingsannons, kan direktupphandling inledas med en leverantör som den upphandlande enheten utsett. Det förutsätts dessutom att leverantören uppfyller kraven i anbudsförfrågan eller upphandlingsannonsen.
 • Om det vid ett öppet eller selektivt förfarande inte har lämnats in några lämpliga anbud kan direktupphandling inledas med en leverantör som den upphandlande enheten utsett. Närmast gäller detta sådana situationer där de anbud som lämnats in överhuvudtaget inte motsvarar anbudsförfrågan.
 • Ett anbud ska inte betraktas som lämpligt om det är irrelevant för upphandlingskontraktet och det uppenbart inte utan väsentliga ändringar motsvarar den upphandlande enhetens behov och krav enligt upphandlingsdokumenten. En anbudsansökan ska inte anses vara lämplig om leverantören ska eller får uteslutas ur anbudsförfarandet med stöd av obligatoriska eller prövningsbaserade uteslutningsgrunder eller inte uppfyller de lämplighetskrav som fastställts av den upphandlande enheten.

Bara en leverantör av tekniska skäl eller av skäl som anknyter till skydd av ensamrätt

”Av tekniska skäl eller av skäl som anknyter till skydd av ensamrätt kan upphandlingen bara genomföras av en viss leverantör; dessutom krävs det att det inte finns något förnuftigt alternativ eller substitut och att avsaknaden av konkurrens inte beror på en konstgjord begränsning av villkoren för upphandlingen”

 • En teknisk omständighet kan till exempel vara en exceptionell, ny teknisk lösning, eller en särskild handarbetskonst som föremålet för och genomförandet av upphandlingen förutsätter. 
 • Den upphandlande enheten bör kunna visa att det inte finns någon motsvarande vara eller tjänst med vilken samma resultat kunde uppnås.
 • Direktupphandling på grund av skydd av ensamrätt är möjlig till exempel när publiceringen av upphandlingsannonsen skulle kunna avslöja en potentiell leverantörs affärshemlighet eller annan motsvarande information, vars avslöjande skulle orsaka leverantören ekonomisk skada. 
 • Tillämpningen av bestämmelsen bör vara motiverad. De skäl som avses i bestämmelsen kan således inte omfatta till exempel åtgärder som den upphandlande enheten genomfört eller kontrakt som enheten ingått utan tvingande skäl i syfte att garantera en viss serviceproducents ensamrätt att producera tjänster. Skälen kan inte heller omfatta situationer som förorsakats av bristfällig planering av upphandlingen, till exempel otillräcklig kartläggning av upphandlingen på förhand.

Upphandling av ett konstverk eller en konstnärlig prestation

”Syftet med upphandlingen är att skapa eller förvärva ett unikt konstverk eller en unik konstnärlig prestation”

 • Föremålen för upphandlingen är konstverk eller konstindustriella föremål där konstnärens person präglar konstverkets unika karaktär och värde. 

Synnerlig brådska 

”Det är absolut nödvändigt att sluta kontraktet och det är omöjligt att iaktta de föreskrivna tidsfristerna på grund av synnerlig brådska av ett skäl som inte beror på den upphandlande enheten och som inte kunnat förutses”

 • Brådskan ska bero på faktorer som är oberoende av den upphandlande enheten. Orsaker som beror på den upphandlande enheten kan alltså inte vara skäl till direktupphandling. 
 • Orsaken ska uppkomma plötsligt och vara av sådan art att den upphandlande enheten inte rimligen har kunnat förutse den.
 • Som sådan brådska som avses i bestämmelsen kan således inte betraktas den omständigheten att den upphandlande enheten dröjt med att genomföra upphandlingen. 
 • En ytterligare förutsättning för genomförandet av direktupphandling är att det är absolut nödvändigt att genomföra upphandlingen. 
 • Till exempel ansågs en upphandling i anknytning till ett universitets tillbyggnadsentreprenad inte kunna genomföras som en brådskande direktupphandling bara för att antalet studerande ökat och läsåret skulle inledas. 
 • Man kan tala om brådska till exempel vid reparation av skador som förorsakats av ett oväntat naturfenomen eller en olycka, eller då en anordning som är avgörande för någon funktion oförutsett går sönder.
 • Kommissionen ansåg i sitt meddelande 9.9.2015 att en plötslig ökning av antalet asylsökande i vissa fall kan uppfylla kännetecknen för synnerlig brådska.

Forskning, produktutveckling eller vetenskapliga ändamål 

”Den vara som ska upphandlas tillverkas enbart för forskning, experiment, produktutveckling eller vetenskapliga ändamål och det är inte fråga om massproduktion i syfte att säkerställa att det är ekonomiskt lönsamt att tillverka varan eller i syfte att täcka forsknings- och utvecklingskostnader” 

 • En förutsättning är att det inte är fråga om massproduktion av varan i ekonomiskt syfte. 
 • Till exempel kan det vara fråga om ett sådant utvecklingsprojekt där enstaka exemplar av en vara produceras för beställarens behov och inte som serieproduktion med tanke på kommersiell avsättning. 

Produkter som noterats på råvarumarknaden

”Upphandlingen gäller varor som noterats och förvärvats på en råvarumarknad”

 • Till exempel upphandling av bränslen på råvarumarknaden.

Realiseringar  

”Varorna inköps särskilt förmånligt, antingen hos en leverantör som lägger ner sin affärsverksamhet eller hos en boförvaltare eller en utredare vid insolvensförfarande, ackord eller motsvarande förfarande”

 • Det kan till exempel vara fråga om realisering av ett konkursbo eller försäljning av varor till ett särskilt fördelaktigt pris som är lägre än marknadspriserna till följd av att en affärsverksamhet läggs ner

Upphandling av vinnaren i projekttävling 

”Det är fråga om tjänsteupphandling som görs utgående från en projekttävling, och upphandlingen ska enligt projekttävlingens regler göras med den som vinner tävlingen, eller om vinnarna är flera, med någon av dem; i detta fall ska alla vinnare kallas att delta i förhandlingarna”

 • Bestämmelsen möjliggör smidig upphandling utgående från en projekttävling.
 • Det ska finnas en omedelbar funktionell koppling mellan projekttävlingen och kontraktet som ingås genom direktupphandling, och direktupphandlingen kan till sitt innehåll inte gälla en mera omfattande upphandling än vad som har varit föremål för projekttävlingen.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

 •  

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.