EU-upphandlingsförfaranden

Förfarandet för innovationspartnerskap och dess användningsförutsättningar

Vid innovationspartnerskap publicerar den upphandlande enheten en upphandlingsannons, och alla intresserade leverantörer får ansöka om att delta i upphandlingen. Ett innovationspartnerskap ska syfta till utvecklande av en innovativ vara, tjänst eller byggentreprenad och därpå följande inköp av dessa varor, tjänster eller byggentreprenader.

I ett innovationspartnerskap kombineras i samma upphandlingsförfarande en forsknings- och utvecklingstjänst samt upphandling som gäller genomförande av en idé eller prototyp som uppstått som ett resultat av detta. Den upphandlande enheten kan alltså utan någon ny konkurrensutsättning skaffa den vara eller tjänst som innovationspartnerskapet resulterat i direkt från produktutvecklingspartnern.

Innovativ upphandling inbegriper mycket växelverkan och kommunikation, eftersom den innebär att man köper resultat och inte ett visst genomförandesätt eller en viss lösningsmodell.

De upphandlande enheterna har med hjälp av förfarandet för innovationspartnerskap möjlighet att skapa långvariga partnerskap, vilket innebär att en produkt eller tjänst kan utvecklas under hela dess livscykel.

Projekt som inbegriper produktutveckling har alltid sina risker. För att minska dessa kan den upphandlande enheten genomföra partnerskapet endast i en del av sitt upphandlingsbehov. Då kan man vid sidan av innovationspartnerskapet också genomföra sedvanlig upphandling som ger jämförelseobjekt.

Förutsättningar

Syftet med innovationspartnerskapsförfarandet är att främja uppkomsten och ibruktagandet av nya innovationer.

Den upphandlande enheten kan välja ett förfarande för innovationspartnerskap, om:

  • Enhetens behov kan inte tillgodoses genom inköp av varor, tjänster eller byggentreprenader som redan finns på marknaden.
  • Det finns alternativ på marknaden som ligger nära den upphandlande enhetens behov, men som inte är tillräckligt högklassiga eller utvecklade eller inte motsvarar kundernas behov.

Utvecklingsarbetet kan därigenom gälla antingen en helt ny vara eller tjänst eller omarbetning av en befintlig vara eller tjänst så att den blir väsentligen annorlunda.

Den upphandlande enheten har prövningsrätt när det gäller att fastställa sina egna behov.

Innovationspartnerskap kan lämpa sig för till exempel omfattande informationsförvaltningsprojekt där man ständigt måste ta hänsyn till den tekniska utvecklingen inom branschen. Det lönar sig dock alltid att på förhand klarlägga marknaden och vilket förfarande som är lämpligt med hjälp av en marknadskartläggning.

Enligt rättspraxis behöver det vid upphandling som överstiger de nationella tröskelvärdena inte bevisas att villkoren för användning av innovationspartnerskap uppfylls på samma sätt som vid EU-upphandling (MAO: 247/19, på finska).

Förhindrande eller begränsning av konkurrensen

Innovationspartnerskapet får inte användas på ett sätt som förhindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen.

För att främja utvecklingen av en innovativ lösning utan att avskärma marknaden måste innovationspartnerskapet organiseras på ett marknadsorienterat sätt, både vid större och mindre projekt. Det uppskattade värdet av den utvecklade slutprodukten får inte vara oproportionerligt stort i förhållande till de investeringar som krävs för deras framtagande. I vissa fall kan inrättande av innovationspartnerskap med flera parter bidra till att sådana effekter undviks.

Antalet anbudssökande

Den upphandlande enheten får i förväg begränsa antalet anbudssökande som bjuds in att delta i förhandlingarna. Det lägsta antalet anbudssökande som bjuds in att delta i dialogen samt vid behov det högsta antalet anbudssökande ska anges i upphandlingsannonsen.

Antalet anbudssökande som bjuds in till förhandlingarna ska med hänsyn till upphandlingens omfattning och art vara tillräckligt stort för att verklig konkurrens ska säkerställas. Vid innovationspartnerskap ska minst tre anbudssökande bjudas in att delta, om inte antalet lämpliga sökande är lägre. I så fall kan den upphandlande enheten fortsätta förfarandet genom att bjuda in alla anbudssökande som uppfyller lämplighetskraven att lämna ett preliminärt anbud.

 

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.