Sökande av ändring

Föremål för ändringssökande

Ett beslut av en upphandlande enhet eller något annat avgörande av den upphandlande enheten i upphandlingsförfarandet som påverkar anbudssökandens eller anbudsgivarens ställning kan föras till marknadsdomstolen genom besvär. Utöver det egentliga upphandlingsbeslutet kan alltså också ett beslut om att avbryta upphandlingsförfarandet eller om att utesluta en anbudsgivare eller ur anbudsförfarandet vara föremål för ändringssökandet.

Begränsningar

Föremål för ändringssökande kan inte vara ett beslut eller annat avgörande av en upphandlande enhet som gäller

  1. enbart beredningen av ett upphandlingsförfarande,
  2. att upphandlingskontraktet inte ska delas upp i delar, eller
  3. att enbart det lägsta priset eller kostnaderna har använts som kriterium för vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Ramavtal och dynamiska inköpssystem

I en upphandling som grundar sig på ett ramavtal eller i ett beslut av den upphandlande enheten som gäller tillträde till ett dynamiskt inköpssystem får ändring inte sökas genom besvär, om inte marknadsdomstolen beviljar behandlingstillstånd i ärendet. Tillstånd ska beviljas, om

  1. det är viktigt att pröva ärendet med tanke på tillämpningen av lagen i andra likadana ärenden, eller
  2. det finns ett vägande skäl som hänför sig till den upphandlande enhetens förfarande.

Mer på webben

Rättspraxis

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.