Upphandling.fi-webbplatsens tillgänglighetsutlåtande

Den huvudsakliga målgruppen för den tvåspråkiga webbplatsen upphandling.fi är yrkesutbildade personer inom offentlig upphandling. Kommunförbundet är den som ansvarar för tjänsten.

Enligt rådgivningsenhetens erfarenhet används rådgivningstjänsten aktivt också av andra aktörer, såsom anbudsgivare och andra som är intresserade av upphandlingar samt studerande. Rådgivningsenhetens mål är att webbtjänsten upphandling.fi ska vara lätt att använda och tillgänglig för alla.

Rådgivningsenhetens webbtjänster hankinnat.fi och upphandling.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska offentliga webbtjänster vara tillgängliga. De webbplatser för offentlig förvaltning som publicerats före 23.9.2018 ska uppfylla tillgänglighetskraven 23.9.2020. Den offentliga förvaltningens och den privata sektorns mobilapplikationer ska uppfylla tillgänglighetskraven fr.o.m. 23.6.2021.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatserna hankinnat.fi och upphandling.fi.
Webbplatsernas tillgänglighet har bedömts internt med hjälp av olika tekniska tillgänglighetsverktyg.

Dessutom har man beaktat att webbplatsen flyttas inom cirka en månad efter tillgänglighetstidsfristen, 23.9.2020, för att man ska kunna utnyttja en webbtjänstmiljö där den tekniska tillgängligheten kan tryggas på ett bättre sätt.

Tjänstens tillgänglighet

Tillgänglighetsrapporten för denna webbplats har utarbetats 21.9.2020. Webbplatsen uppfyller i synnerhet för närvarande tillgänglighetskraven delvis. I slutet av hösten 2020 flyttas webbplatsen till en ny teknisk miljö. Därefter uppfyller webbplatsen tillgänglighetskraven till stor del. Med några få undantag finns det inga kritiska brister i webbplatsens tillgänglighet, utan den uppfyller de kritiska kraven på nivå A och AA i WCAG 2.1-standarden (på finska).

Webbplatsen upphandling.fi ger anvisningar till personer med yrkesutbildning inom upphandlingsförfarande. Vid juridiska frågor och förfaranden måste vi använda officiella termer, men i övrigt strävar vi efter att uttrycka oss på ett allmänspråkligt och lättförståeligt sätt.  Vi strävar efter att fästa särskild vikt vid att huvud- och mellanrubrikerna ska vara tydliga och att olika frågor klargörs med hjälp av listor.

Bifogade filer

Webbplatsens bifogade filer överensstämmer delvis med kraven. Vi arbetar med att identifiera de bilagor som inte är tillgängliga. (De filer som publicerats på webben före 23.9.2018 behöver inte redigeras retroaktivt så att de överensstämmer med tillgänglighetskraven: våra filer behövs inte för att sköta ett halvfärdigt ärende och de är inte väsentliga för skötseln av ärendet). Om du dock stöter på en fil i vår webbtjänst som inte är tillgänglig och som du behöver, kan du be om att få den i tillgänglig version. Kontakta oss i sådana fall vänligen på det sätt som beskrivs under mellanrubriken Ge respons om vår tillgänglighet.

Då det är möjligt använder vi i stället för en bilaga andra metoder, till exempel länkning.

Videor och ljudfiler

Alla evenemangs- och instruktionsvideor som kan ses på vår webbplats eller i våra andra webbtjänster i över två veckor textas på finska. Video- och ljudfiler publiceras förutom på upphandling.fi också på flera andra kanaler, såsom vår Youtube-spellistaKunta.tvvårt Soundcloud-konto, och vårt Twitter-konto. En del av inspelningarna och ljudfilerna har ett skriftligt sammandrag på svenska.

Följande tillfälliga undantag kan finnas: 

  • Vid behov kan vi också separat komma överens om andra sätt att uppfylla kraven, till exempel vid evenemang som utförts i samarbete med Kommunförbundet. 
  • Vid inbandningar som är över 45 minuter långa gör vi evenemangets presentationsmaterial tillgängligt på vår webbplats, och dessutom skriver vi ett sammandrag av evenemanget i nyhetsform. 

Rådgivningsenhetens poddsändningar textas inte. För dem och eventuella andra ljudfiler skapar vi en separat webbplats där det väsentliga innehållet i ljudfilerna finns sammanfattat.

Vad gäller video- och ljudfiler övergår vi till den nivå som motsvarar tillgänglighetskraven från och med 23.9.2020. Under januari–september 2020 har textningen av evenemangsinspelningar och webbplatsen för poddsändningar dock redan genomförts på finska i enlighet med tillgänglighetskraven.

Textningen av videofiler görs med SRT-filer. När vi publicerar videor på Youtube eller Kunta.tv finns textningen bifogad som en separat fil. I september 2020 var det fortfarande inte möjligt att bifoga SRT-filer på vårt Twitterkonto. Vi reder ut saken under hösten 2020. Videorna som publiceras på Twitter finns textade i andra tjänster.

Tabeller

En del av de tabeller i rådgivningsenhetens webbtjänst som har flera fält är fortfarande i bildformat. Webbplatsens tabellfunktion tillåter inte tabeller med flera fält. En lösning på situationen söks under hösten 2020.

Länkar till annonseringskanalen Hilma

Portalen för annonsering om offentlig upphandling HILMA publicerade sin nya webbtjänst 1.1.2020. På vår webbplats och i dess presentationsmaterial finns några hundra länkar till den tidigare och nuvarande Hilma-tjänsten. Den nya webbtjänsten Hilma, som administreras av Hansel, innehåller ännu inte allt det material som fanns på den tidigare webbplatsen. Vi korrigerar länkarna allteftersom motsvarande nya anvisningar finns tillgängliga på Hilmas webbplats. Hilma-länkarna i rådgivningsenhetens presentationsmaterial från gamla evenemang uppdateras inte.

Metadata

När webbplatsen upphandling.fi tekniskt övergår till en ny webbtjänstmiljö utarbetas ett ämnesordregister eller en friare lista med nyckelord som beskriver innehållet och stöder användningen. Tanken är att ordlistan ska bli färdig i slutet av året, men senast i mars 2021.
 

Ge gärna respons om vår tillgänglighet

Vi ber att du i första hand ger respons om vår tillgänglighet via den webblankett som skapats för ändamålet. På detta sätt kommer din respons säkert och snabbt fram.

Du kan också skicka respons per e-post till webbinformatören eller till adressen upphandling [at] kommunforbundet.fi. Om du ger respons per e-post, ber vi att du anger ”Tillgänglighetsrespons” i rubrikfältet till ditt meddelande. Ange också namnet och webbadressen (URL) på den sida eller bilaga som responsen gäller. På det viset når responsen genast rätt person.

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på våra webbplatser, ge vänligen först respons till den som ansvarar för webbplatsen, det vill säga till oss på rådgivningsenheten. Vi svarar på din respons senast inom 14 dagar. Ibland kan det ta längre tid än så att åtgärda problemen, men problemet tas under arbete genast när responsen har kommit in.

Tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med det svar du fått av oss eller om du inte fått något svar alls inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Läs på webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland hur du kan anföra klagan.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer, växel: 0295 016 000

Övrig respons om rådgivningsenhetens webbplats och webbtjänster

Vi tar gärna emot förslag om hur vår webbplats och våra webbtjänster kunde utvecklas.

Observera dock att det är mest ändamålsenligt att ge respons som gäller tillgängligheten i enlighet med anvisningarna ovan via vår blankett för tillgänglighetsrespons eller i andra hand per e-post till rådgivningsenhetens kundservice.

Dessutom bör det noteras att det i enlighet med ett avtal mellan ministeriet och Kommunförbundet inte görs reklam för avgiftsbelagda utbildningar i offentlig upphandling eller andra tjänster på webbplatsen upphandling.fi eller i rådgivningsenhetens övriga tjänster. 

 

Läs mer