Hoppa till huvudinnehåll
Dynamiska inköpssystem

Ansökan om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem och godkännande av deltagare

Alla intresserade leverantörer kan under hela förfarandets varaktighet ansöka om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem.

Den upphandlande enheten ska låta samtliga anbudssökande som uppfyller lämplighetskraven delta i det dynamiska inköpssystemet. Om den upphandlande enheten har delat in inköpssystemet i olika kategorier av varor, tjänster eller byggentreprenader, ska den precisera vilka lämplighetskrav som ska tillämpas på de anbudssökande inom respektive kategori. Lämplighetskraven kan variera mellan olika kategorier som fastställts till exempel i enlighet med de platser där upphandlingen ska genomföras. 

Antalet anbudssökande som godkänns i inköpssystemet får inte begränsas. Den upphandlande enheten får dock avstå från att ta med sådana anbudssökande i inköpssystemet som inte uppfyller de ställda lämplighetskraven.

Godkännande av anbudssökande i systemet

Den upphandlande enheten ska fatta beslut om att ta med anbudssökande i inköpssystemet inom tio arbetsdagar från den dag då ansökan om att få delta i ett dynamiskt inköpssystem togs emot. Enheten får i enskilda fall förlänga tidsfristen till 15 arbetsdagar, om det vid utvärderingen av godkännandet  finns skäl att granska kompletterande dokumentation eller annars kontrollera att lämplighetskraven uppfylls eller om det annars är motiverat. En förlängd tidsfrist kan komma i fråga till exempel när ett dynamiskt inköpssystem införs: då kan den upphandlande enheten till följd av publiceringen av den första upphandlingsannonsen få ett så stort antal ansökningar att den behöver mer tid för att behandla dem. Den upphandlande enheten kan också förlänga bedömningstiden om det inte publiceras någon anbudsförfrågan inom inköpssystemet innan enheten fattar beslut om att ta med anbudssökande i systemet. Den upphandlande enheten ska då i upphandlingsdokumenten ange längden på den förlängda utvärderingsperioden.

Den upphandlande myndigheten ska snarast möjligt informera en anbudssökande om huruvida den sökande godkänts i det dynamiska inköpssystemet. Beslutet är överklagbart på det sätt som föreskrivs i upphandlingslagen, men i enlighet med 150 § gäller inte någon väntetid eller något verkställighetsförbud i fråga om beslutet.

tags