EU-upphandling

Anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet

Genom att ställa lämplighetskrav strävar den upphandlande enheten efter att försäkra sig om att varuleverantören, tjänsteleverantören eller entreprenören har förmåga att fullgöra upphandlingen.

Den upphandlande enheten kan ställa krav på anbudssökandes och anbudsgivares finansiella och ekonomiska situation, tekniska prestationsförmåga och yrkesmässiga kvalifikationer. Anbudsgivare och anbudssökande som inte uppfyller kraven ska uteslutas ur anbudsförfarandet.

Förutom på grund av den upphandlande enhetens eventuella krav kan anbudssökande och anbudsgivare också uteslutas ur anbudsförfarandet på de grunder som anges i upphandlingslagen. I lagen ingår en uttömmande förteckning över både frivilliga och obligatoriska grunder för uteslutning.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.