Upphandlingsbeslut

Väntetid

Vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena kan upphandlingskontraktet slutas tidigast 14 dagar efter det att den anbudssökande eller anbudsgivaren har fått eller anses ha fått del av upphandlingsbeslutet och besvärsanvisningen. Om den sista dagen i den här väntetiden infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag får upphandlingskontraktet slutas tidigast den första vardagen därefter. Bestämmelserna om väntetid tillämpas inte vid nationell upphandling eller direktupphandling, även om det skulle ha publicerats en frivillig förhandsannons.

Tillämpning av bestämmelserna om väntetid

Bestämmelserna om väntetid tillämpas vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet,  upphandling av social- och hälsovårdstjänster och  andra särskilda tjänster samt koncessioner. Väntetid tillämpas inte vid nationell upphandling eller direktupphandling oberoende av upphandlingens värde.

Med väntetid avses att den upphandlande enheten kan sluta ett upphandlingskontrakt tidigast 14 dagar efter det att den anbudssökande eller anbudsgivaren har fått eller anses ha fått del av upphandlingsbeslutet och besvärsanvisningen. Väntetid är inte detsamma som tid för sökande av ändring även om båda löper samtidigt.

Väntetiden räknas från delfåendet av upphandlingsbeslutet

Eftersom väntetiden beräknas från delfåendet av upphandlingsbeslutet, påverkas beräkningen bland annat av på vilket sätt upphandlingsbeslutet delges. Till exempel genom elektronisk delgivning kan den upphandlande enheten försnabba upphandlingsprocessen betydligt, eftersom väntetiden i regel anses börja när det elektroniska meddelandet finns i mottagarens apparat. Genom delgivning per post har ett upphandlingsbeslut delgetts den sjunde dagen efter att beslutet avsänts. Om upphandlingsbeslutet är bristfälligt börjar varken tiden för ändringssökande eller väntetiden att löpa.

Den upphandlande enheten ska iaktta väntetiden också i situationer där marknadsdomstolen ger sitt avgörande i ärendet innan väntetiden löper ut. Syftet med detta är att säkerställa att alla parter har effektiva rättsmedel till sitt förfogande oberoende av övriga parters eventuella besvär och de avgöranden som meddelats i dessa.

Väntetid vid ramavtal och dynamiska inköpssystem

Vid upphandling som bygger på ramavtal och vid dynamiska inköpssystem över EU-tröskelvärdet är väntetiden kortare, 10 dagar.

Vid ramavtal och dynamiska inköpssystem är det dessutom frivilligt att iaktta väntetiden. Den upphandlande enheten kan alltså välja om den vill följa väntetiden eller inte. Iakttagandet av väntetiden påverkar tiden för ändringssökande enligt följande:

  • Om väntetid (14 dagar) iakttas efter delgivningen av upphandlingsbeslutet och före ingåendet av upphandlingskontraktet, vinner beslutet laga kraft, om inte det söks ändring i beslutet under denna tid.
  • Om upphandlingskontraktet ingås genast efter att upphandlingsbeslutet fattats – utan att någon väntetid iakttas – är tiden för ändringssökande 30 dagar från delfåendet av upphandlingsbeslutet. 

Att väntetid iakttas har också inverkan på hurdana påföljder marknadsdomstolen kan bestämma för den upphandlande enheten vid en eventuell domstolsbehandling.

Undantag från bestämmelserna om väntetid

Väntetid behöver inte iakttas, om upphandlingskontraktet sluts med den enda anbudsgivaren som lämnat ett godtagbart anbud och det i anbudsförfarandet inte längre deltar andra  anbudsgivare eller anbudssökande vars ställning kan påverkas av valet av avtalspart.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.