Nationell upphandling

Med nationell upphandling avses upphandling av varor och tjänster som överstiger det nationella tröskelvärdet om 60 000 euro och byggentreprenader som överstiger 150 000 euro, men som understiger motsvarande EU-tröskelvärden. Nationell upphandling konkurrensutsätts enligt kapitel 11 i upphandlingslagen.

Vid nationell upphandling tillämpas dessutom del I i upphandlingslagen (bl.a. tillämpningsområde, fastställande av det uppskattade värdet) och del IV (gemensamma bestämmelser om upphandlingsbeslut, ändringssökande och upphandlingstillsyn), om inte något annat nämns i paragraferna i delarna i fråga.

De nationella bestämmelserna i kapitel 11 tillämpas i enlighet med 8 § 2 mom. i upphandlingslagen även på utrikesförvaltningens upphandlingar när de grundar sig på utvecklingssamarbetsavtal.

  •  

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.