Behandling av anbud

Försenade anbud

Anbudsgivaren ansvarar för att anbudet lämnas in till den upphandlande enheten inom utsatt tid. Den upphandlande enheten ska förkasta anbud som kommit in efter den utsatta tiden. Anbudet ska i sin helhet ha lämnats in till den upphandlande enheten innan tidsfristen gått ut.

Anbudet anses försenat även då det inkommit efter utsatt tid men före öppnandet av anbuden eller då det blivit försenat på grund av dröjsmål i posten eller ett tekniskt problem i elektronisk dataöverföring, om man inte kan bevisa att förseningen beror på den upphandlande enheten.

Försenade anbud bör inte returneras oöppnade till sändaren. I regel bör all post till en myndighet öppnas och behandlas. Alla anbud blir i allmänhet myndighetshandlingar och de förvaras hos myndigheten. När det gäller försenade anbud kan detta till exempel innebära att anbudet registreras på samma ställe som de övriga anbuden. I detta sammanhang kan det anges hur det försenade anbudet har behandlats i upphandlingsförfarandet. Då finns uppgifterna om alla anbud samlade och helheten är under den upphandlande enhetens kontroll, oberoende av vad som händer efter att anbudet öppnats. Datumstämpeln är viktig för såväl den upphandlande enhetens som anbudsgivarens rättsskydd.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.