Upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster, dvs. upphandling enligt bilaga E

Informationsutbyte i samband med upphandling av vårdtjänster

Vid konkurrensutsättning av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster sker informationsutbytet om upphandlingen på det sätt den upphandlande enheten valt. Det finns inget som förpliktigar till elektroniskt informationsutbyte vid upphandling av vårdtjänster.

Den upphandlande enheten bör i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan uppge i vilken form den önskar att informationsutbytet sker och i vilken form till exempel anbuden ska lämnas. Det är önskvärt att använda elektroniskt informationsutbyte för att lätta på arbetsbördan i den upphandlande enheten och hos leverantören.

Den upphandlande enheten bör välja sådana medier som är allmänt tillgängliga. Valet av medium får inte äventyra leverantörernas möjligheter att delta i upphandlingsförfarandet. Vid valet av medium för utbyte av information bör till exempel upphandlingens omfattning, objekt och art samt marknadssituationen beaktas.

Om den upphandlande enheten använder sig av elektroniska medier för informationsutbytet i upphandlingsförfarandet tillämpas bestämmelserna om elektroniskt informationsutbyte i upphandlingslagen. Vid informationsutbytet i upphandlingar enligt bilaga E tillämpas emellertid inte informationssäkerhetskraven för informationsutbytet.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.