Sökande av ändring

Tid för ändringssökande

Om inte något annat bestäms i upphandlingslagen ska besvären lämnas in skriftligt inom 14 dagar från det att anbudsgivaren har fått ta del av upphandlingsbeslutet inklusive besvärsanvisning. Besvärstiden börjar löpa dagen efter att beslutet delgivits. Dagen för delgivandet räknas inte med i besvärstiden.

Om den upphandlande enheten efter upphandlingsbeslutet har slutit ett upphandlingskontrakt inom ett ramavtal eller ett dynamiskt inköpssystem utan att iaktta väntetiden, ska besvär anföras inom 30 dagar efter det att anbudsgivaren har fått del av beslutet jämte besvärsanvisning.

Om den upphandlande enheten har sänt en annons om direktupphandling eller kontraktsändring på nationell eller EU-nivå för publicering, ska besvär anföras inom 14 dagar efter det att  annonsen har publicerats. Om en annons som avses ovan inte har publicerats ska besvär över direktupphandling anföras

  1. inom 30 dagar efter det att en annons i efterhand om direktupphandlingen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, eller
  2. inom sex månader efter det att upphandlingskontraktet har slutits.

Besvär ska lämnas in till marknadsdomstolen senast sex månader efter det att upphandlingsbeslutet har fattats, om anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått del av upphandlingsbeslutet jämte besvärsansvisning och upphandlingsbeslutet eller besvärsanvisningen har varit väsentligen bristfälliga. Denna maximala tidsfrist för ändringssökande ska emellertid inte tillämpas i situationer där upphandlingsbeslutet eller besvärsanvisningen inte alls har delgetts dem som deltagit i upphandlingsförfarandet. I en sådan situation börjar besvärstiden inte löpa överhuvudtaget.

Underrättelse om ändringssökandet till den upphandlande enheten

Den som söker ändring ska skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas till den upphandlande enheten senast när besvären lämnas in till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas på den adress som den upphandlande enheten har angett. Iakttagandet av underrättelseskyldigheten är ändå inte en förutsättning för att pröva besvär som gäller upphandling och försummelse att iaktta underrättelseskyldigheten har inte heller annars sanktionsbelagts separat. Marknadsdomstolen ska på sin webbplats föra en så omfattande och aktuell förteckning som möjligt över de upphandlingsärenden som har inletts vid marknadsdomstolen.

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.