Lämplighet

Uteslutningsgrunder

Anbudssökandenas och anbudsgivarnas kvalifikationer kan utöver den upphandlande enhetens krav utvärderas utgående från obligatoriska och frivilliga uteslutningsgrunder. Uteslutningsgrunderna kan också tillämpas på underleverantörer. 

De obligatoriska uteslutningsgrunderna gäller lagstadgade allvarliga brott som berör anbudsgivaren eller anbudsgivarens företrädare. När dessa grunder existerar har den upphandlande enheten ingen prövningsrätt i fråga om uteslutningen.

De frivilliga uteslutningsgrunderna omfattar lindrigare förseelser eller andra skäl att utesluta en anbudsgivare från upphandlingsförfarandet. I fråga om frivilliga uteslutningsgrunder har den upphandlande enheten prövningsrätt när det gäller att bedöma huruvida en anbudsgivare ska uteslutas från upphandlingsförfarandet.

Uteslutningsgrunderna regleras i upphandlingslagen, och därför behöver de inte nämnas i anbudshandlingarna. Syftet med uteslutningsgrunderna är att bekämpa grå ekonomi och försäkra sig om anbudsgivarens tillförlitlighet och leveransförmåga.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.