Nationell upphandling

Upphandlingsförfarande

Nationell upphandling konkurrensutsätts genom ett förfarande som iakttar upphandlingslagens allmänna principer. Vid förfarandet ska öppenhet och en likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivare samt proportionalitet beaktas i de krav som ställs.

Vid nationell upphandling har den upphandlande enheten en omfattande prövningsrätt att bestämma vilket förfarande den vill använda vid konkurrensutsättningen av upphandlingen. Den upphandlande enheten kan använda samma förfaranden som vid upphandling som överstiger EU:s tröskelvärden, anpassa dem eller alternativt använda nationella förfaranden enligt 2007 års upphandlingslag.

Den upphandlande enheten kan också använda ett förfarande som den själv har fastställt. Dessa kan till exempel vara ett förfarande som innefattar förhandlingar som är vidare än ett egentligt förhandlingsförfarande eller ett system som bygger på ett leverantörsregister som avses i försörjningslagen.

Vid valet och fastställandet av förfarande ska det beaktas att förfarandet inte får stå i strid med de principer som avses i 3 § i upphandlingslagen till exempel så att förfarandet tydligt diskriminerar några leverantörer eller hindrar dem från att delta i upphandlingsförfarandet. Den upphandlande enheten kan dock genomföra det nationella upphandlingsförfarandet enligt betydligt enklare och smidigare bestämmelser än vid upphandling som överstiger EU:s tröskelvärden.

Beskrivning av upphandlingsförfarandet

Upphandlingslagen definierar inte alls det nationella upphandlingsförfarandet som ska användas. Den upphandlande enheten ska därför i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan beskriva det upphandlingsförfarande som används. Beskrivningen bör presenteras så att leverantörerna utifrån den kan förutse upphandlingsförfarandets art och förlopp och vet vilken roll de själva har inom förfarandet.

I beskrivningen ska den upphandlande enheten redogöra för upphandlingsförfarandet i dess helhet. Det är värt att nämna till exempel om förfarandet omfattar begränsning av antalet anbudsgivare eller förhandlingsomgångar, i vilket skede anbudsgivaren förväntas skicka dokumenten eller anbudet till den upphandlande enheten och hurdana krav förfarandet allmänt taget innefattar.

Direktupphandling

Grunderna för direktupphandling vid nationell upphandling är desamma som vid upphandling av varor och tjänster som överstiger EU:s tröskelvärden. De beskrivs i detalj på vår webbplats under EU-upphandlingsförfaranden.

Direktupphandling bör inte användas som det huvudsakliga upphandlingsförfarandet.

Vid nationell direktupphandling kan den upphandlande enheten göra en frivillig direktupphandlingsannons i HILMA. I annonsen ska man ange samma obligatoriska uppgifter som i den nationella upphandlingsannonsen enligt 102 § i lagen. 

Genom att göra en direktupphandlingsannons förkortas besvärstiden som hänför sig till upphandlingen. En direktupphandlingsannons är i allmänhet på sin plats då man vill ha ett snabbt lagakraftvunnet beslut.

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.