Upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster, dvs. upphandling enligt bilaga E

Anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet vid upphandling av vårdtjänster

Fastställande av lämplighetskrav

Vid tjänsteupphandlingar enligt bilaga E, dvs. upphandling av social- och hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänster, kan den upphandlande enheten ställa krav på en anbudsgivares lämplighet i enlighet med 114 § i upphandlingslagen. Lämplighetskraven kan gälla leverantörernas ekonomiska och finansiella ställning samt yrkesmässiga och tekniska kvalifikationer eller andra kriterier.

Den upphandlande enheten ska ur anbudsförfarandet utesluta sådana anbudssökande eller anbudsgivare som inte motsvarar lämplighetskraven.

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ange vilka krav som gäller. Enheten ska ange med vilka utredningar eller dokument anbudsgivaren kan påvisa att lämplighetskraven är uppfyllda.

Kraven ska stå i rätt proportion till föremålet för upphandlingen

Lagen ger de upphandlande enheterna mera handlingsutrymme vid ställande av krav på lämplighet och begäran om utredningar då det gäller upphandling av social- och hälsovårdstjänster än vid EU-upphandlingar. Den upphandlande enheten kan också begära andra utredningar än de som listas i bilaga D till lagen.

Genom villkoren strävar den upphandlande enheten efter att på förhand försäkra sig om att anbudsgivaren kan leverera föremålet för upphandlingen. Alltför strikta villkor kan leda till att proportionalitetsprincipen äventyras eftersom de kan hindra en del leverantörer från att delta i upphandlingsförfarandet.

Genom villkor som gäller lämplighet kan man också gallra bland anbudsgivarna ifall upphandlingsförfarandet är av sådan karaktär att endast godkända anbudsgivare får lämna anbud.

Obligatoriska uteslutningsgrunder måste tillämpas

Vid tjänsteupphandlingar enligt bilaga E ska den upphandlande enheten tillämpa de obligatoriska grunder för uteslutning som anges i 80 § i upphandlingslagen. Vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster har den upphandlande enheten ingen prövningsrätt i fråga om tillämpningen av obligatoriska grunder för uteslutning. De ska tillämpas enligt lag.

Lagen kräver ändå inte att den upphandlande enheten, i enlighet med 88 §, ska kontrollera det i upphandlingslagen avsedda straffregisterutdraget hos den vinnande anbudsgivaren och dess ledning.

Frivilliga uteslutningsgrunder får tillämpas

Den upphandlande enheten är inte tvungen att tillämpa sådana av prövning beroende grunder för uteslutning som föreskrivs i 81 § i upphandlingslagen, men tillämpningen av dessa uteslutningsgrunder rekommenderas dock.

Den upphandlande enheten kan överväga om den vill tillämpa frivilliga uteslutningsgrunder på samma sätt som de tillämpas i EU-upphandlingsförfarandena. Vid upphandlingar enligt bilaga E behöver bestämmelserna således inte tillämpas som sådana, utan den upphandlande enheten har mera prövningsrätt och flexibilitet vid fastställande av villkor för lämplighet och begäran om utredningar i anslutning till dessa villkor om den så önskar.

Bevis på avhjälpande åtgärder kan tillåtas

Med avhjälpande åtgärder avses det bevis anbudssökanden eller anbudsgivaren framlägger på att denne, trots att en grund för uteslutning föreligger, fortfarande är en tillförlitlig samarbetspart. Den upphandlande enheten är inte skyldig att be anbudssökanden eller anbudsgivaren framlägga ett sådant bevis.

Vid upphandlingar enligt bilaga E är den upphandlande enheten inte tvungen att beakta de eventuella avhjälpande åtgärder en anbudsgivare presenterar. Att tillåta en framläggning av avhjälpande åtgärder tillför dock upphandlingsförfarandet flexibilitet ur anbudsgivarens synvinkel. I sista hand är det den upphandlande enheten som bedömer om det framlagda beviset är tillräckligt eller inte.

Kontroll av anbudsgivarens lämplighet

I regel kontrolleras endast de dokument eller utredningar som gäller lämpligheten hos den som vunnit anbudsförfarandet vid tjänsteupphandlingar enligt bilaga E. Den upphandlande enheten kan dock kräva att få utredningar under upphandlingsförfarandets gång om det är motiverat för att förfarandet ska fungera.

Vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster är den upphandlande enheten inte skyldig att använda det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD). Den upphandlande enheten kan dock använda dokumentet om den så önskar.

Alternativt kan den upphandlande enheten också i anbudsförfrågan kräva att anbudsgivaren lämnar en fritt formulerad försäkran om att lämplighetskraven är uppfyllda. Genom sin försäkran visar anbudsgivarna preliminärt att de uppfyller de lämplighetskrav som den upphandlande enheten ställer. Lagen ger inga närmare bestämmelser om hur denna försäkran ska vara formulerad.

Innan upphandlingskontraktet undertecknas ska den upphandlande enheten kontrollera att de uppgifter som den vinnande anbudsgivaren lämnat i sin försäkran är korrekta.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.