Gemensamma bestämmelser

Allmänna avtalsvillkor i upphandlingskontrakt

Vid utarbetandet av ett kontrakt kan man använda olika standardavtalsvillkor. Standardavtalsvillkor kallas ofta för allmänna avtalsvillkor. Det är fråga om avtalsvillkor som kan användas för flera enskilda kontrakt mellan olika avtalsparter. 

Allmänna avtalsvillkor utarbetas av olika intressenter och tillämpas i kontrakt mellan aktörer inom en viss sektor. Allmänna avtalsvillkor kan utarbetas antingen ensidigt eller gemensamt av aktörer som representerar de olika parterna.  

De allmänna avtalsvillkoren kan komplettera villkoren i det egentliga upphandlingskontraktet. 

De viktigaste avtalsvillkoren ska uppges i anbudsförfrågan 

Den upphandlande enheten bör förutse de viktigaste villkoren i upphandlingskontraktet redan när anbudsförfrågan utarbetas. Den upphandlande enheten ska i anbudsförfrågan meddela de avtalsvillkor som är väsentliga för utarbetandet av anbud. Som väsentliga avtalsvillkor betraktas åtminstone sådana som kan påverka priset, jämförelsen av anbuden eller anbudsgivarens intresse att delta i anbudsförfarandet.  

Ett utkast till kontrakt kan med fördel bifogas där man också specificerar allmänna avtalsvillkor som eventuellt lämpar sig för upphandlingen. 

Individuella villkor har företräde framför allmänna 

Både individuella och allmänna avtalsvillkor kan tillämpas i ett upphandlingskontrakt. När  ett kontrakt ingås behövs utöver de allmänna avtalsvillkoren alltid ett egentligt upphandlingskontrakt där bland annat följande anges:  

  • avtalsparterna,  
  • föremålet för upphandlingen,  
  • innehållet i leveransen eller tjänsten och de krav som ställs på den,  
  • tidsplanen,  
  • priser osv.  

En anbudsförfrågan eller ett kontrakt ska inte utarbetas så man först formulerar de individuella villkoren och sedan lägger till allmänna avtalsvillkor som står i strid med de föregående. Istället ska det i anbudsförfrågan eller upphandlingskontraktet anges till vilka delar de allmänna avtalsvillkoren inte tillämpas på kontraktet i fråga.  

Det gör anbudsförfrågan/kontraktet tydligare och förebygger motstridigheter. 

Om de olika villkoren trots det strider mot varandra har de individuella villkoren företräde. I det egentliga kontraktet är det dock bäst att fastställa avtalshandlingarnas inbördes prioritetsordning. 

Den upphandlande enheten bör välja de lämpligaste avtalsvillkoren 

Det finns inga allmänna avtalsvillkor som lämpar sig för all upphandling. De allmänna villkoren har utarbetats till samlingar av så generella avtalsvillkor som möjlig, vilket innebär att villkoren inte alltid är ändamålsenliga i en enskild upphandling. Man bör inte hänvisa till de allmänna villkoren i sin helhet bara för säkerhets skull. 

Om den upphandlande enheten vill använda allmänna avtalsvillkor ska den senast vid utarbetandet av anbudsförfrågan välja de villkor som lämpar sig bäst för upphandlingen i fråga. Före det bör man gå igenom villkoren omsorgsfullt, punkt för punkt.  

Om den upphandlande enheten vill avvika från de allmänna avtalsvillkoren ska den i avtalet tydligt ange från vilket villkor man avviker och på vilket sätt. Ändringar bör inte skrivas direkt in i standardvillkoren. Särskild uppmärksamhet kan ägnas punkter som börjar med "om inte annat överenskommits”. Om den upphandlande enheten önskar avvika från huvudregeln i villkoret i fråga måste den tydligt ta ställning till detta i anbudsförfrågan.  

Bifoga villkor till kontraktet 

De avtalsvillkor som tillämpas kan med fördel fogas som avtalshandlingar till det kontrakt som undertecknas istället för att man bara hänvisar till dem. På så sätt undviker man meningsskiljaktigheter om avtalsvillkoren och deras bindande verkan, även om det i de allra enklaste upphandlingarna torde räcka med en hänvisning. I så fall är det bra att berätta var villkoren finns att tillgå i sin helhet. 

En uppdatering av villkoren påverkar inte innehållet i ett enskilt kontrakt 

Om den part som utarbetat de allmänna avtalsvillkoren reviderar dem, ändrar det inte villkoren för tidigare ingångna kontrakt (t.ex. JYSE 2007-> JYSE 2014). Villkoren gäller med oförändrat innehåll så som de en gång inkluderats i kontraktet. 

Det lönar sig att arkivera de allmänna avtalsvillkor som tillämpas på kontraktet. De är en lika viktig del av kontraktet som de individuella villkoren och de bör vara tillgängliga när man söker information om kontraktets innehåll.   

Avtalsvillkor som tillämpas allmänt  

De allmänna avtalsvillkoren för offentlig upphandling (JYSE) är avtalsvillkor som Finansministeriet svarar för. I villkoren beaktas de krav som upphandlingslagen ställer på kontrakt i den mån som det är möjligt i allmänna villkor. Avtalsvillkoren har utarbetats separat för varor respektive tjänster. 

  • JYSE 2014 VAROR (obs. den uppdaterade versionen från april 2022) 
  • JYSE 2014 TJÄNSTER (obs. den uppdaterade versionen från april 2022) 

Avtalsvillkoren för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen JIT 2015 är allmänna avtalsvillkor som utarbetats av JHS-sektionen under Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA). Tillämpning av JIT-villkoren rekommenderas vid upphandling av IT-produkter och tjänster till kommunerna och samkommunerna. 

  • Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen (JIT 2015), se bilagor på denna sida

Avtalsvillkoren förnyas under 2024 eftersom JIT 2015-villkoren till vissa delar är föråldrade. Villkoren uppdaterades år 2018, efter det har lagstiftningen och anvisningar reviderats flera gånger bland annat angående informationshantering, informationssäkerhet, dataskydd och sanktioner. Åtminstone till dessa delar måste den som tillämpar villkoren avtala separat med leverantören om ansvar och skyldigheter. Tillämpning av villkoren rekommenderas ej utan särskilt kontrakt för upphandlingen.

De allmänna avtalsvillkoren för konsultverksamheten (KSE) har utarbetats av RAKLI ry, SKOL ry och Arkitektbyråernas Förbund ATL rf. Dessa villkor används som allmänna avtalsvillkor mellan beställaren och konsulten. Den upphandlande enheten ska överväga vilka avtalsvillkor som är bäst lämpade för upphandlingen, KSE 2013 eller JYSE 2014 Tjänster. 

  • KSE 2013, allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet  

De allmänna avtalsvillkoren för en byggnadsentreprenad är avsedda för byggnadsentreprenadkontrakt mellan näringsidkare. Avtalsvillkoren lämpar sig också för sido- och underentreprenader. Trots sin ålder används villkoren fortfarande allmänt i byggkontrakt.   

  • YSE 1998, allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenad  

Läs mer

Rådgivningsenhetens webbtjänst

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.