Nationella upphandlingar

Annonsering

Den nationella annonseringsskyldigheten gäller upphandling som överstiger upphandlingslagens nationella tröskelvärden för varor, tjänster och byggentreprenader.

Upphandlingsannons

Den upphandlande enheten ska annonsera nationell upphandling i HILMA (www.hankintailmoitukset.fi/sv/). Annonsen ska göras med en annonsblankett för nationell upphandling på finska eller svenska.

Den upphandlande enheten får publicera en upphandlingsannons även i andra lämpliga medier, till exempel på sin egen webbplats. Annonsen får dock inte publiceras någon annanstans innan den har publicerats via HILMA.

En upphandlingsannons ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • den upphandlande enhetens officiella namn och kontaktinformation
 • typ av upphandlande enhet
 • den benämning som den upphandlande enheten gett upphandlingen och en beskrivning av upphandlingen
 • ett prisintervall eller ett uppskattat värde för upphandlingen utan mervärdesskatt
 • typ av upphandling
 • beskrivning av upphandlingsförfarandet
 • kriterium för att ett anbud är det totalekonomiskt mest fördelaktiga
 • huruvida delanbud eller alternativa anbud godtas
 • huruvida upphandlingen ska reserveras för arbetscentraler eller motsvarande leverantörer eller fullgöras inom ramen för program för skyddad anställning
 • en med beaktande av upphandlingens storlek och art skälig tid för när anbud eller anbudsansökningar senast ska lämnas in till den upphandlande enheten.

Det referenssystem som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV) ska användas när innehållet i en upphandling bestäms.

Om den upphandlande enheten väljer ut de anbudssökande som får lämna anbud eller delta i förhandlingarna och ställer lämplighetskrav för bedömningen av anbudsgivare eller anbudssökande, ska enheten också ange

 • var uppgifter om kraven och de handlingar som krävs för att styrka riktigheten hos uppgifterna finns tillgängliga
 • om antalet anbudssökande kommer att begränsas.

Uppgifterna i upphandlingsannonsen kan kompletteras med uppgifter från andra källor, vilket ska anges i upphandlingsannonsen.

Annons i efterhand

Den upphandlande enheten kan vid behov publicera en annons i efterhand om en nationell upphandling och en projekttävling. Vid nationella upphandlingar är det alltså frivilligt för den upphandlande enheten att publicera en annons i efterhand. 

Om den upphandlande enheten beslutar att publicera en annons i efterhand, ska annonsen sändas in inom fyra månader från utgången av det kalenderår då upphandlingskontraktet för upphandlingen har ingåtts. Den upphandlande enheten kan sända in annonserna antingen som enskilda annonser eller som en sammanställd annons. 

Publiceringen av nationella annonser i efterhand stöder Finlands informationsbehov på nationell nivå. Med annonserna i efterhand samlas i första hand in statistiska uppgifter om ingångna kontrakt. Ju mer de upphandlande enheterna också publicerar annonser i efterhand om nationella upphandlingar, desto noggrannare kan man rapportera nationell information vidare till kommissionen. 
 

Mer information om användningen av portalen HILMA

Teknisk support för Hilma ges via e-postadressen hankintailmoitukset (at) palkeet.fi.  Hilmas tekniska telefonsupport hjälper på tfn 029 556 3630 vardagar kl. 8.00-16.15.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.