Anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet

Deltagande i anbudsförfaranden i grupp och utnyttjande av andra enheters kapacitet

Leverantörer får lämna anbud eller anmäla sig som anbudssökande i grupp. Med grupp avses att leverantörerna samarbetar för att bli tilldelade ett upphandlingskontrakt. Exempelvis en tillfällig sammanslutning kan vara en sådan grupp. En grupp som inte utnyttjar kapaciteten hos utomstående aktörer ska själv ha alla de resurser som krävs i förfrågningsunderlaget.

Grupper kan anlitas i synnerhet vid omfattande upphandling som förutsätter yrkesskicklighet eller resurser inom olika områden, såsom vid omfattande byggprojekt som förutsätter finansiering. Lämnande av anbud i grupp kan göra det möjligt också för små företag att gemensamt få tillträde till upphandling av mera omfattande slag.

Anbudsgivarna ska beakta konkurrenslagens bestämmelser om samarbete mellan konkurrenter. När konkurrerande företag med stor kapacitet lämnar ett gemensamt anbud finns det risk för att rekvisitet för förbjuden konkurrensbegränsning uppfylls, om de olika företagens kapacitet skulle ha räckt till för att lämna separata anbud.

Gruppens juridiska form

Den upphandlande enheten får inte kräva att grupper av anbudssökande eller anbudsgivare ska anta en viss juridisk form för att få lämna ett anbud eller en anbudsansökan. Enheten får dock kräva att den utsedda gruppen ska anta en viss juridisk form efter att kontraktet ingåtts, om det behövs för att upphandlingskontraktet ska kunna fullgöras på behörigt sätt. Om upphandlingen förutsätter det får den upphandlande enheten alltså kräva till exempel att gruppen har formen av ett aktiebolag på grund av faktorer som hänför sig till ekonomiska och juridiska skyldigheter och ansvar. 

Krav som ställs på grupper

När upphandlingskontrakt fullgörs av grupper kan det bli nödvändigt att fastställa villkor som inte gäller för enskilda deltagare. Den upphandlande enheten kan i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan meddela hur anbudssökandena och anbudsgivarna tillsammans som en grupp ska uppfylla kraven i fråga om den ekonomiska och finansiella ställningen eller kraven på teknisk prestanda och yrkesmässiga kvalifikationer eller de särskilda villkor som ställs i upphandlingskontraktet.

De fastställda villkoren bör motiveras objektivt och vara proportionella och kan exempelvis inbegripa krav på att grupperna i samband med upphandlingsförfarandet utser en gemensam företrädare eller en huvudpartner eller lämnar information om gruppens sammansättning.

Hänvisning till andra enheters kapacitet

Anbud som lämnas av en grupp ska särskiljas från anbud som lämnas med hänvisning till andra enheters kapacitet. En anbudssökande eller anbudsgivare får för fullgörande av kontraktet utnyttja andra enheters kapacitet, oberoende av den rättsliga arten av förbindelserna mellan dem. Också en grupp får för fullgörande av kontraktet utnyttja kapaciteten hos andra enheter.

Med kapacitet hos andra enheter avses exempelvis den ekonomiska eller tekniska kapaciteten hos företag som äger det företag som deltar i anbudsförfarandet, hos företag inom samma koncern eller hos företagets partnerföretag.

Kapacitet som gäller kvalifikationer och erfarenhet hos personalen vid andra enheter får användas endast om de berörda andra enheterna genomför de byggentreprenader eller tillhandahåller de tjänster som är föremål för upphandlingen eller delar av dem.

En anbudssökande eller anbudsgivare eller en grupp av dessa är skyldig att uppvisa dokumentation över att den upphandlande enhetens krav i fråga om ekonomisk och finansiell ställning samt tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer och övriga krav är uppfyllda. Som bevis kan användas till exempel inbördes avtal mellan företag eller andra åtaganden som påvisar att kapacitet som uppfyller kraven finns tillgänglig för anbudssökandena, anbudsgivarna eller gruppen. Den upphandlande enheten bör bedöma om bevisningen beträffande uppfyllandet av kraven är tillräcklig.

Ersättning av leverantör

Den upphandlande enheten ska kräva att anbudssökanden eller anbudsgivaren byter ut en leverantör vars resurser den utnyttjar, om den berörda leverantören omfattas av en obligatorisk grund för uteslutning eller inte uppfyller de lämplighetskrav som den upphandlande enheten ställer.

Den upphandlande enheten kan kräva att anbudssökanden eller anbudsgivaren byter ut en leverantör som är föremål för en frivillig uteslutningsgrund. 

Om en anbudssökande eller en anbudsgivare inte byter ut en underleverantör enligt den upphandlande enhetens krav, kan den upphandlande enheten utesluta anbudssökanden eller anbudsgivaren från anbudsförfarandet.

Solidariskt ansvar

Om en anbudssökande eller anbudsgivare utnyttjar andra enheters kapacitet för att uppfylla kraven i fråga om ekonomisk och finansiell ställning kan den upphandlande enheten förutsätta att anbudssökanden eller anbudsgivaren och berörda andra enheter solidariskt ska vara ansvariga för fullgörandet av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Mer på webben

  • MD:388/18
    Obs! Upphandling av social- och hälsovård.
  • HFD:2015/64
    Obs! Upphandling av social- och hälsovård.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.