Nationell upphandling

Anbudsförfrågan

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan be leverantörerna lämna sina anbud inom utsatt tid. Anbudsförfrågan ska utarbetas skriftligen och så att det utifrån den är möjligt att lämna sinsemellan jämförbara anbud. Anbudsförfrågan kompletterar upphandlingsannonsen.

Upphandlingslagen innehåller inga närmare bestämmelser om innehållet i anbudsförfrågan vid nationell upphandling. Anbudsförfrågan ska dock göras skriftligen. En muntlig anbudsförfrågan kommer inte i fråga.

Ett viktigt syfte med anbudsförfrågan är att beskriva föremålet för upphandlingen på ett icke-diskriminerande sätt och att ombe leverantörerna att lämna sina anbud inom utsatt tid. I anbudsförfrågan kan man ange:

  • en beskrivning av föremålet för upphandlingen
  • krav som gäller anbudssökandenas eller anbudsgivarnas ekonomiska och finansiella situation samt tekniska och yrkesmässiga kvalifikationer och övriga krav samt en förteckning över de handlingar som den sökande eller anbudsgivaren ska tillhandahålla för detta ändamål
  • grunden för valet av anbud samt eventuella jämförelsegrunder
  • tidsfristen för lämnande av anbud
  • den adress till vilken anbuden ska sändas
  • anbudens giltighetstid.

Anbudsförfrågan ska innehålla de uppgifter som är av väsentlig betydelse med tanke på upphandlingsförfarandet och utarbetandet av anbud, t.ex. det upphandlingsförfarande som den upphandlande enheten använder eller de krav som den upphandlande enheten ställer på anbudsgivares lämplighet, om kraven inte har presenterats redan i upphandlingsannonsen.

Anbudsförfrågan ska vara så tydlig att det utifrån den är möjligt för anbudsgivarna att lämna jämförbara anbud. Enligt vedertagen rättspraxis gäller upphandlingsannonsen, om upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan skiljer sig från varandra till innehållet.

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.