Upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster, dvs. upphandling enligt bilaga E

Behandling av anbud vid upphandling av vårdtjänster

Behandlingen av anbud ska ske bakom stängda dörrar och ingen information om behandlingens olika skeden eller beredningen av förslag till upphandlingsbeslut får ges till utomstående innan beslutet fattas.

Anbuden öppnas efter att den tid som reserverats för utarbetandet av anbuden gått ut. Det finns inga särskilda bestämmelser om öppnandet av anbud i upphandlingslagen. Ett ovillkorligt krav för behandlingen av anbuden är dock en likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivarna.

Anbuden ska bedömas utifrån de jämförelsegrunder som anges i upphandlingsannonsen eller i anbudsförfrågan.

Givande av anbud

En anbudsgivare ska i sitt anbud visa att den tjänst som erbjuds motsvarar kraven i anbudsförfrågan och upphandlingsannonsen. Anbudsgivaren ansvarar alltså för sitt anbud och för att det motsvarar de krav den upphandlande enheten ställt.

Enligt lagen ska den upphandlande enheten ur anbudsförfarandet utesluta anbud som inte motsvarar upphandlingsannonsen, anbudsförfrågan eller villkoren för anbudsförfarandet. Den upphandlande enheten ska således i princip förkasta sådana anbud som inte motsvarar de krav som ställs i anbudsförfrågan. Också ett anbud som har inkommit för sent ska förkastas på grund av att det inte motsvarar upphandlingsförfarandets villkor.

Precisering av anbud

Anbud som gäller upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster enligt bilaga E kan också preciseras under vissa förutsättningar. Den upphandlande enheten kan be anbudsgivare eller anbudssökande att inom en viss tid åtgärda icke relevant, ofullständig eller felaktig information eller dokumentation genom förtydliganden eller kompletteringar. Detta innebär också att den upphandlande enheten inte är skyldig att förkasta ett anbud på grund av sådana fel eller brister som är av ringa betydelse med avseende på helheten. Preciseringen får ändå inte innebära en otillåten ändring eller förbättring av anbudet.

Begäran om precisering ska helst göras skriftligt. För preciseringen anges en tidsfrist inom vilken preciseringarna och utredningarna bör skickas till den upphandlande enheten.

Den upphandlande enheten har ingen skyldighet att ge anbudsgivaren möjlighet att precisera eller komplettera sitt anbud, eftersom anbudsgivaren ansvarar för innehållet i anbudet. I princip är anbuden alltså slutgiltiga.

Försenade anbud

Anbudsgivaren ansvarar för att anbudet inom utsatt tid når den upphandlande enheten. Den upphandlande enheten måste förkasta anbud som kommit in efter utsatt tid: det  motsvarar inte anbudsförfrågan på grund av att det inte uppfyller villkoren för lämnande av anbud. Anbudet ska i sin helhet tillställas den upphandlande enheten innan tidsfristen går ut. Det samma gäller också försenade anbudsansökningar.

Anbudet anses försenat även då det inkommit efter utsatt tid men före öppnandet av anbuden eller då det blivit försenat på grund av dröjsmål i posten eller ett tekniskt problem i elektronisk dataöverföring, om man inte kan bevisa att förseningen beror på den upphandlande enheten.

Om anbuden har begärts i pappersform ska försenade anbud inte återsändas oöppnade eftersom all post till en myndighet i regel öppnas och behandlas.  Alla anbud blir i allmänhet myndighetshandlingar och de förvaras hos myndigheten.

Behandlingen av försenade anbud kan till exempel innebära att anbudet arkiveras på samma ställe som de övriga anbuden. I detta sammanhang kan det anges hur det försenade anbudet har behandlats i upphandlingsförfarandet. Då kvarstår uppgifterna om alla anbud hos den upphandlande enheten och helheten är under enhetens kontroll oberoende av vad som händer efter att anbudet öppnats. Datumstämpeln är viktig för såväl den upphandlande enhetens som anbudsgivarens rättsskydd.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.