Uteslutningsgrunder

Obligatoriska grunder för uteslutning

Den upphandlande enheten är skyldig att utesluta en anbudssökande, anbudsgivare eller underleverantör ur anbudsförfarandet om denne berörs av en obligatorisk grund för uteslutning som anges i 80 § i upphandlingslagen.

Den upphandlande enheten har inte prövningsrätt när det gäller uteslutning en av anbudssökande, anbudsgivare eller underleverantör som gjort sig skyldig till ett nedan nämnt brott, utan den är skyldig att utesluta en sådan anbudssökande, anbudsgivare eller underleverantör ur anbudsförfarandet. Under alla faser av anbudsförfarandet är den upphandlande enheten skyldig att utesluta en anbudssökande, anbudsgivare eller underleverantör ur förfarandet, om det framgår att en obligatorisk uteslutningsgrund gäller för anbudssökanden, anbudsgivaren eller underleverantören på grund av en överträdelse, förseelse eller försummelse som förekommit antingen före eller under upphandlingsförfarandet.

Konstaterande utgående från straffregisterutdraget

Domen för brotten nedan ska framgå av ett straffregisterutdrag. Detta begränsar möjligheten att åberopa en uteslutningsgrund i situationer där uppgiften om domen för det aktuella brottet har utplånats ur straffregistret.

Enligt 10 § i straffregisterlagen ska uppgifter om villkorligt fängelse utplånas ur straffregistret sedan fem år förflutit, uppgifter om ett ovillkorligt fängelsestraff på högst två år sedan tio år förflutit och uppgifter om ett ovillkorligt fängelsestraff på över två år sedan tjugo år förflutit från det den lagakraftvunna domen gavs. Bötesstraff förpliktar i allmänhet inte den upphandlande enheten att tillämpa en uteslutningsgrund eftersom bötesstraff i regel inte framgår av straffregistret.

Inriktning

Domen för ett brott som nämns ovan kan gälla en sådan anbudssökande, anbudsgivare eller underleverantör som har lämnat en anbudsansökan eller ett anbud vid anbudsförfarandet eller en ledamot i anbudssökandens, anbudsgivarens eller underleverantörens förvaltnings-, styrelse- eller kontrollorgan, såsom verkställande direktören, vice verkställande direktören, styrelseordföranden eller en person i motsvarande ställning, eller någon annan som är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera anbudssökanden, anbudsgivaren eller underleverantören.  

I praktiken kan det vara fråga om följande personer:

 • generaldirektören eller verkställande direktören för ett företag,
 • vice verkställande direktören för ett företag,
 • ordföranden för ett aktiebolags eller andelslags styrelse samt dess namntecknare,
 • sådan prokurist som avses i prokuralagen (130/1979),
 • ordföranden för en förening,
 • en enskild näringsidkare,
 • bolagsmännen i ett öppet bolag,
 • den ansvariga bolagsmannen i ett kommanditbolag.

I detta sammanhang är det också möjligt att beakta andra företrädare för ett bolag eller någon annan juridisk person, såsom en stiftelse.

Den upphandlande enheten ska i princip kunna lita på anbudssökandens eller anbudsgivarens utredning om den personkrets som är relevant med avseende på den föreslagna bestämmelsen och för vars del straffregisteranteckningarna ska utredas.

Samfundsbot

Den upphandlande enheten ska utesluta en anbudssökande eller anbudsgivare också när anbudssökanden eller anbudsgivaren själv genom en lagakraftvunnen dom som framgår av straffregistret har dömts till straff för ett nedan nämnt brott. För en juridisk person kan det vara fråga om en sådan samfundsbot som avses i 9 kap. i strafflagen. Enligt 2 § 4 mom. i straffregisterlagen antecknas i straffregistret i fråga om en juridisk person som ådömts samfundsbot bl.a. företagets eller samfundets namn och hemort samt det brott för vilket den juridiska personen dömts till samfundsbot.

Varaktighet

En anbudssökande eller anbudsgivare får inte uteslutas ur ett anbudsförfarande om det har gått mer än fem år sedan den lagakraftvunna dom som gäller brottet eller försummelsen.

Genom detta säkerställer man i enlighet med proportionalitetsprincipen att de omständigheter som utgör obligatoriska uteslutningsgrunder inte under en obegränsad tid hindrar en anbudssökande eller anbudsgivare från att delta i upphandlingsförfaranden. Samtidigt är det meningen att bestämmelsen ska säkerställa att sådana straffdomar som nämns i paragrafen och som är av betydelse med tanke på stävjandet av grå ekonomi blir beaktade i tillräckligt stor omfattning.

Förteckning över obligatoriska grunder för uteslutning

Den upphandlande enheten ska genom sitt beslut utesluta en anbudssökande, anbudsgivare eller underleverantör ur anbudsförfarandet, om enheten fått kännedom om att anbudssökanden, anbudsgivaren eller underleverantören, en ledamot i dess förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller en person som är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera anbudssökanden, anbudsgivaren eller underleverantören, genom en lagakraftvunnen dom som framgår av straffregistret dömts till straff för något av följande brott:

 1. sådant givande av muta som avses i 16 kap. 13 §, grovt givande av muta som avses i 16 kap. 14 §, givande av muta åt riksdagsledamot som avses i 16 kap. 14 a  §, grovt givande av muta åt riksdagsledamot som avses i 16 kap. 14 b § i strafflagen (39/1889),
   
 2. sådant deltagande i en organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet  som avses i 17 kap. 1 a § i strafflagen,
   
 3. människohandel som avses i 25 kap. 3 § eller grov människohandel som avses  i 25 kap. 3 a § i strafflagen, eller
   
 4. skattebedrägeri som avses i 29 kap. 1 §, grovt skattebedrägeri som avses i 29 kap. 2 §, arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri som avses i 29 kap. 4 a §, grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri som avses i 29 kap. 4 b §, subventionsbedrägeri som avses i 29 kap. 5 §, grovt subventionsbedrägeri som avses i 29 kap. 6 § eller grovt subventionsmissbruk som avses i 29 kap. 7 § eller grovt subventionsmissbruk som avses i 29 kap. 7 a § i strafflagen,
   
 5. givande av muta i näringsverksamhet som avses i 30 kap. 7 §, grovt givande av muta i näringsverksamhet som avses i 30 kap. 7 a §, tagande av muta i näringsverksamhet som avses i 30 kap. 8 § eller grovt tagande av muta i näringsverksamhet som avses i 30 kap. 8 a § i strafflagen,
   
 6. penningtvätt som avses i 32 kap. 6 §, grov penningtvätt som avses i 32 kap. 7 §, stämpling till grov penningtvätt som avses i 32 kap. 8 § eller penningtvätt av oaktsamhet som avses i 32 kap. 9 § i strafflagen,
   
 7. brott som begåtts i terroristiskt syfte som avses i 34 a kap. 1 §, förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte som avses i 34 a kap. 2 §, ledande av terroristgrupp som avses i 34 a kap. 3 §, främjande av en terroristgrupps verksamhet som avses i 34 a kap. 4 §, meddelande av utbildning för ett terroristbrott som avses i 34 a kap. 4 a §, rekrytering för ett terroristbrott som avses i 34 a kap. 4 c § eller finansiering av terroristbrott som avses i 34 a kap. 5 § i strafflagen.

Försummelse att betala skatter och socialskyddsavgifter

Den upphandlande enheten ska också utesluta en anbudssökande eller anbudsgivare som genom ett lagakraftvunnet beslut eller en lagakraftvunnen dom har befunnits ha försummat sin skyldighet att betala skatter eller socialförsäkringsavgifter i Finland eller i etableringslandet. Ovannämnda  bestämmelse tillämpas dock inte om anbudssökanden eller anbudsgivaren har betalat skatterna eller socialförsäkringsavgifterna eller ingått en bindande överenskommelse i syfte att betala dem.

I Finland tillhandahåller myndigheterna dock inte någon standardutredning uttryckligen över sådana försummelser av betalningen av skatter eller socialförsäkringsavgifter som fastställs genom en lagakraftvunnen dom eller ett lagakraftvunnet beslut. Eftersom beskattningsbesluten fattas en gång per år är de uppgifter som hänför sig till beslutet ofta redan föråldrade i samband med de upphandlingsförfaranden som genomförs efter att beslutet har fattats. I de flesta fallen kan alltså den upphandlande enheten i Finland inte utreda sådana försummelser av betalningen av skatter som skulle ha fastställts i ett lagakraftvunnet beslut eller en lagakraftvunnen dom, och enheten anses inte heller ha brutit mot den aktuella bestämmelsen om enheten inte har tagit reda på sådana försummelser för att utreda om skatterna är betalda.

När det gäller anbudsgivare som är etablerade i andra EU-medlemsstater kan det däremot finnas tillgång till sådana utredningar om försummelser av betalningen av skatter och socialförsäkringsavgifter som grundar sig på en lagakraftvunnen dom i den berörda staten.

Anbudsgivare eller anbudssökande som etablerat sig i ett annat medlemsland

Den upphandlande enheten ska utesluta en sökande eller anbudsgivare ur anbudsförfarandet också på grundval av en lagakraftvunnen dom för ett sådant brott i någon annan stat som motsvarar ett brott som nämns i 80 § 1 eller 2 mom. i upphandlingslagen.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.