Annonsering

Publicering av upphandlingsannonser

Upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet ska annonseras inom hela EU. För EU-annonser används standardformulär enligt förordningen om standardformulär.

Följande standardformulär ifylls i HILMA:

 1. EU-upphandlingsannonser,
 2. annonser om social- och hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänsteupphandlingar,
 3. annonser om koncessioner,
 4. sådana förhandsannonser om koncessioner för social- och hälsovårdstjänster samt särskilda tjänster som gäller koncessioner för de tjänster som avses i bilaga E,
 5. annonser om ändringar av avtal,
 6. annonser om rättelse, 
 7. annonser i efterhand som gäller 1–4 och 8 punkten;
 8. annonser om projekttävlingar.
   

Följande annonser får sändas för publicering i HILMA på respektive standardformulär: 

 1. förhandsannonser,
 2. annonser om direktupphandling, 
 3. allmänna öppenhetsannonser om affärsverksamhet som avses i 58 § 3 mom. i upphandlingslagen och som bedrivs av anknutna enheter eller deltagande upphandlande enheter.

Den upphandlande enheten ska sända annonserna för elektronisk publicering på finska eller svenska på webbadressen www.hankintailmoitukset.fi (HILMA).

Övriga annonser

Övriga EU-annonser som fastställs genom förordningen om standardformulär ska avfattas direkt på den SIMAP-webbplats som drivs av Europeiska unionens publikationsbyrå, på de standardformulär som fastställts av Europeiska kommissionen.

De formulär som avses här är

1.    meddelanden om upphandlarprofil,
2.    meddelanden om koncessioner för social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster.

En kopia av annonsen ska i statistikföringssyfte sändas till den instans som Arbets- och näringsministeriet meddelat.

Annonsering via andra kanaler

När upphandlingsannonsen publicerats i HILMA, kan den upphandlande enheten publicera upphandlingsannonsen eller delar av den i andra ändamålsenliga medier, till exempel på den upphandlande enhetens webbplats eller i en dagstidning.  En annons får dock inte publiceras i tidningar eller facktidningar eller på den upphandlande enhetens webbsidor förrän den har publicerats i HILMA-kanalen. Uppgifter i HILMA får inte offentliggöras någon annanstans förrän de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

En annons får publiceras i HILMA före publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning, om den upphandlande enheten inte har underrättats om publiceringen inom 48 timmar efter bekräftelse av mottagandet av annonsen. Annonserna i HILMA publiceras, om förvaltningen av HILMA inte har fått ett meddelande om publiceringen inom 48 timmar efter bekräftelsen av mottagandet av annonsen. Den upphandlande enheten kan informera om upphandlingen någon annanstans genast efter publiceringen av HILMA-annonsen.

Bevis på att annnonsen har publicerats

Den upphandlande enheten ska på begäran kunna bevisa vilken dag den har sänt annonserna för publicering. Europeiska unionens publikationsbyrå sänder den upphandlande enheten en bekräftelse på att meddelandet har mottagits och på att den översända informationen har offentliggjorts, samt anger dagen för offentliggörandet. Denna bekräftelse tjänar som bevis för offentliggörandet.

 •  

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.