Påskyndat förfarande

Tidsfristerna vid öppet och selektivt förfarande samt förhandlat förfarande kan förkortas, om det i en brådskande situation som bestyrks på lämpligt sätt av den upphandlande enheten i praktiken är omöjligt att tillämpa tidsfristerna vid dessa förfaranden.

Den brådska som berättigar till påskyndat förfarande förutsätts inte vara lika exceptionell och extrem som den brådska som utgör en förutsättning för direktupphandling. Påskyndat förfarande är ett öppnare förfarande än direktupphandling och förutsättningarna för att använda förfarandet bör därför inte tolkas lika strikt som den förutsättning för att använda direktupphandling som hänför sig till brådska. Brådskan bör dock också vid påskyndat förfarande ha en objektiv grund.

Tidsfrister vid påskyndat förfarande

  • Vid öppet förfarande ska anbudstiden vara minst 15 dagar.
  • Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande ska minst 15 dagar reserveras för lämnande av anbudsansökan.
  • Vid selektivt och förhandlat förfarande ska anbudstiden vara minst 10 dagar.

Anbudstiden vid öppet förfarande kan förkortas till minst 15 dagar och vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande till minst 10 dagar, om den upphandlande enheten har skickat en förhandsannons för publicering.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.