Val av anbud

Särskilda villkor för upphandlingskontrakt

Den upphandlande enheten kan ställa särskilda villkor för upphandlingskontraktet förutsatt att villkoren är kopplade till föremålet för upphandlingen. Villkoren får omfatta ekonomiska och sociala samt innovations-, miljö- och sysselsättningsrelaterade hänsyn vid upphandlingen. Särskilda villkor för upphandlingskontrakt ska anges i upphandlingsannonsen, inbjudan att förhandla eller förfrågningsunderlaget.

De särskilda villkorens natur

Med särskilda villkor för upphandlingskontrakt avses kontraktsbestämmelser som tas in i upphandlingskontraktet. De särskilda villkoren ska således vara tillräckligt specifika och entydiga för att parterna i kontraktet ska ha en samstämmig uppfattning om dem. Särskilda villkor, såsom villkor som gäller sysselsättning, påverkar i allmänhet också priserna. Därför bör anbudsgivarna kunna bedöma villkorens priseffekter.

Den som inte iakttar villkoren begår i princip ett avtalsbrott på vilket sanktionsmekanismer som gäller i fråga om avtal kan tillämpas. För att kunna använda särskilda villkor bör de upphandlande enheterna således ha möjlighet, kompetens och resurser att övervaka dem på ett effektivt sätt.

Koppling till föremålet för upphandlingen

Villkoren för fullgörandet av ett kontrakt är möjliga, om de inte är direkt eller indirekt diskriminerande. Villkoren ska också vara kopplade till kontraktsföremålet, vilket inbegriper alla faktorer som direkt berör den specifika produktions-, tillhandahållande- eller kommersialiseringsprocessen. Här ingår villkor som gäller fullgörande av kontraktet, men inte krav som avser allmän företagspolicy. Således är det inte möjligt att kräva att företaget ska ha en viss allmän anställnings- eller miljöpolicy också för sin verksamhet som inte är kopplad till den aktuella upphandlingen eller en viss företagspolicy för till exempel sina investeringar.

Exempel på särskilda villkor

De särskilda villkoren för upphandlingskontraktet kan gälla till exempel miljöaspekter, sociala aspekter och sysselsättningsrelaterade aspekter. Villkoren kan exempelvis syfta till genomförande av åtgärder för att främja jämställdhet i arbetslivet mellan kvinnor och män, ett ökat deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden och en balans mellan arbete och privatliv, miljöskydd samt anställning av missgynnade personer. De särskilda villkoren kan således gälla till exempel anställning av personer med funktionsnedsättning, arbetslösa, invandrare eller unga personer för fullgörandet av den aktuella upphandlingen eller erbjudande av en plats för inlärning i arbetet för en studerande för en bestämd tid.

Ett särskilt villkor för upphandlingskontraktet kan också vara till exempel ett krav på att de varor som levereras, produceras enligt de principer för rättvis handel som kontraktsföremålet är förenat med, såsom att kravet på betalning av ett minimipris och ett högre pris till tillverkarna uppfylls. Det kan också handla om ett sådant åläggande i avtalet som innebär skyldighet att sysselsätta invandrare.

Konkurrensutsättning som genomförs av statliga centralförvaltningsmyndigheter

Till ett upphandlingskontrakt mellan en statlig centralförvaltningsmyndighet och den anbudsgivare som vunnit anbudsförfarandet ska fogas ett villkor enligt vilket det i de i Finland utförda arbeten som ingår i upphandlingskontraktet ska följas åtminstone de minimivillkor för ett anställningsförhållande som enligt finsk lag och bestämmelserna i kollektivavtalen ska iakttas i likartat arbete.

Det nämnda villkoret ska också fogas till de upphandlingskontrakt som ingås med de företag eller sammanslutningar som vunnit ett anbudsförfarande och som är etablerade i ett annat medlemsland. Minimivillkoren tillämpas då på arbete som utförs i Finland till exempel när ett företag som är etablerat i en annan medlemsstat sänder arbetstagare eller hyrd arbetskraft till Finland.

Byggentreprenader

Det som nämns ovan om statliga centralförvaltningsmyndigheters skyldighet tillämpas också när en annan upphandlande enhet ingår ett upphandlingskontrakt som avser byggentreprenad. Villkoret ska således tas med i kontraktet till exempel när kommunerna konkurrensutsätter byggentreprenader.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.