Nationell upphandling

Val av anbud

Det anbud ska väljas som är det totalekonomiskt mest fördelaktiga. Totalekonomiskt mest fördelaktigt är det anbud som för den upphandlande enheten har det lägsta priset, är kostnadsmässigt mest fördelaktigt eller har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Den upphandlande enheten får välja vilket av dessa kriterier den använder vid valet av anbud.

Kriterier för totalekonomisk fördelaktighet

Det anbud ska väljas som är det totalekonomiskt mest fördelaktiga. Totalekonomiskt mest fördelaktigt är det anbud som för den upphandlande enheten har det lägsta priset, är kostnadsmässigt mest fördelaktigt eller har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Den upphandlande enheten får välja vilket av dessa kriterier den använder vid valet av anbud.

Kriterier för totalekonomisk fördelaktighet

Som kriterium för valet av anbud används således alltid det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, för vilket grunden kan vara

  1. det lägsta priset
  2. de lägsta kostnaderna
  3. det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ange det kriterium som används för att bestämma vilket anbud som är det totalekonomiskt mest fördelaktiga samt de eventuella jämförelsegrunder som används.

Det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet och jämförelsegrunder för kvalitet

De jämförelsegrunder som används vid bedömningen av förhållandet mellan pris och kvalitet ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen och möjliggöra en objektiv bedömning av anbuden. När det gäller nationell upphandling har reglerna för att fastställa jämförelsegrunder förenklats jämfört med EU-nivån så att viktningarna för underkriterierna för jämförelsegrunderna inte behöver specificeras.

De upphandlande enheterna har rätt att bestämma jämförelsegrunderna för kvaliteten och att tillämpa dessa. Ett öppet och objektivt upphandlingsförfarande kräver dock att anbudsgivarna redan när de utformar sina anbud vet vilka faktorer som är av betydelse vid avgörandet av anbudsförfarandet.

Den upphandlande enheten kan fastställa jämförelsegrunderna temavis så att den mera generellt beskriver vad den kommer att jämföra.

Ingen motiveringsskyldighet

Med avvikelse från EU-upphandling är upphandlande enheter vid nationell upphandling inte skyldiga att ange motivering för att använda lägsta pris som kriterium för totalekonomisk fördelaktighet.
 

Läs mer

Läs mer på webben

Rättspraxis (på finska)

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.