Upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster, dvs. upphandling enligt bilaga E

Val av anbud vid upphandling av vårdtjänster

Det anbud ska väljas som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Ekonomiskt mest fördelaktigt är det anbud som för den upphandlande enheten har det lägsta priset, är kostnadsmässigt mest fördelaktigt eller har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

Den upphandlande enheten får välja vilket av dessa kriterier den använder vid valet av anbud. I upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan ska enheten ange vilket urvalskriterium den använder samt fastställa de eventuella jämförelsegrunderna för förhållandet mellan pris och kvalitet.

Den upphandlande enheten är skyldig att motivera om det lägsta priset är kriteriet

Om den upphandlande enheten vid upphandling av vårdtjänster använder det lägsta priset som enda kriterium för det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, ska enheten enligt lag motivera valet av kriterium. Användningen av det lägsta priset ska motiveras i upphandlingsdokumenten, upphandlingsbeslutet eller rapporten om upphandlingsförfarandet.

Den upphandlande enheten bör visa hur de kvalitativa aspekterna har beaktats i den samlade upphandlingen. Enheten kan exempelvis beskriva hur den har beaktat kvaliteten i sina krav på anbudsgivarens lämplighet, i upphandlingens minimikrav eller i de särskilda villkoren för upphandlingskontraktet.

Den upphandlande enheten får bestämma hur den motiverar valet av kriterium. Eftersom innehållet i motiveringen gäller den upphandlande enhetens prövningsrätt vid bestämmandet av föremålet för upphandlingen, får innehållet inte ifrågasättas genom besvär. Men om motivering fattas helt och hållet, är det ett fel i upphandlingsförfarandet som då torde utgöra besvärsgrund.

Jämförelsegrunder för förhållandet mellan pris och kvalitet

De jämförelsegrunder som används vid bedömningen av förhållandet mellan pris och kvalitet ska vara kopplade till föremålet för upphandlingen och möjliggöra en objektiv bedömning av anbuden. Den upphandlande enheten ska i förväg specificera jämförelsegrunderna för bästa förhållande mellan pris och kvalitet i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan.

De upphandlande enheterna har rätt att bestämma jämförelsegrunderna för kvaliteten och att tillämpa dessa. Ett öppet och objektivt upphandlingsförfarande kräver dock att anbudsgivarna redan när de utformar sina anbud vet vilka faktorer som är av betydelse vid avgörandet av anbudsförfarandet. Jämförelsegrunderna får inte heller ge den upphandlande enheten obegränsad frihet att jämföra anbuden.

Fastställandet av jämförelsegrunder vid upphandling av vårdtjänster har blivit flexiblare så till vida att den upphandlande enheten inte i förväg behöver vikta jämförelsegrundernas underkriterier. Den upphandlande enheten kan fastställa jämförelsegrunderna temavis så att den mera generellt beskriver vad den kommer att jämföra.

Vid omvänd konkurrensutsättning viktas kvaliteten

Vid omvänd konkurrensutsättning anger den upphandlande enheten kostnadselementen i förhållandet mellan pris och kvalitet i form av ett fast pris eller en fast kostnad på så sätt att anbudsgivarna konkurrerar enbart i fråga om kvalitetskriterier.

Det svåra vid omvänd konkurrensutsättning är att fastställa rätt prisnivå, vilket kräver att den upphandlande enheten känner väl till marknaden. Prisnivån kan jämföras exempelvis med de genomsnittliga priserna under föregående kontraktsperiod, förändringarna på marknaden och värdet på den egna produktionen, om sådana uppgifter finns att tillgå inom organisationen.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.