Elektroniska kataloger

Elektroniska kataloger vid ramavtal och dynamiska inköpssystem

I fråga om ramavtal som gäller upphandling inom ett dynamiskt inköpssystem och som ingås med flera än en leverantör får den upphandlande enheten genomföra konkurrensutsättningen av upphandling som grundar sig på ramavtalet utifrån uppdaterade kataloger.

I sådana fall ska den upphandlande enheten

  1. uppmana anbudsgivarna att uppdatera sina elektroniska kataloger som anpassats till kraven i den upphandling som grundar sig på ramavtalet, eller
  2. samla in de uppgifter som behövs för att upprätta anbud enligt kraven för den upphandling som grundar sig på ramavtalet från de elektroniska kataloger som redan  inlämnats; den upphandlande enheten ska i anbudsförfrågan ange att denna metod används.

Om den upphandlande enheten vid en upphandling som grundar sig på ramavtalet själv samlar in uppgifterna från de elektroniska kataloger som redan har inlämnats, ska den på förhand informera om förfarandet i upphandlingsdokumenten. Den upphandlande enheten ska före insamlingen av uppgifterna meddela anbudsgivarna om förfarandet och den dag och den tidpunkt då den har för avsikt att ur elektroniska kataloger samla in de uppgifter som behövs för att upprätta anbud vid upphandling som grundar sig på ett ramavtal, och ge anbudsgivare möjlighet att säga nej till sådan insamling av uppgifter. Då bör den upphandlande enheten uppmana anbudsgivarna att på nytt lägga fram anpassade elektroniska kataloger.

Den upphandlande enheten ska reservera tillräckligt med tid mellan meddelandet och insamlingen av uppgifter. Minimitidsfrister blir dock inte tillämpliga. Den upphandlande enheten är inte skyldig att aktivt informera alla delaktiga anbudsgivare om de beslut som fattats för de övriga anbudsgivarnas del när det gäller frågan om huruvida katalogerna uppdateras eller inte. Innan beslut om den upphandling som grundar sig på ramavtalet fattas ska den upphandlande enheten presentera de insamlade uppgifterna för anbudsgivaren och ge anbudsgivaren möjlighet att rätta uppgifterna eller bekräfta att det anbud som upprättas på detta sätt inte innehåller några sakfel.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.