Lämnande av anbud och anbudsansökan

En anbudsgivare ska i sitt anbud visa att den vara, tjänst eller byggentreprenad som erbjuds överensstämmer med kraven i anbudsförfrågan och de andra upphandlingsdokumenten. Kravet på likvärdig behandling av anbudsgivarna förutsätter att anbuden överensstämmer med de villkor, kriterier, beskrivningar och krav som ingår i upphandlingsdokumenten. Anbudens överensstämmelse med upphandlingsdokumenten bidrar till att garantera att jämförbara anbud erhålls och att anbuden kan jämföras objektivt.

Den upphandlande enheten ska således i princip förkasta sådana anbud som inte motsvarar de krav som ställs i upphandlingsdokumenten. Ett anbud som har inkommit för sent ska förkastas på grund av att det inte motsvarar anbudsförfarandets villkor. Enligt högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 19.3.2010 liggare 568 innebär godtagandet av ett anbud som inte motsvarar anbudsförfrågan diskriminerande behandling förutom av de övriga anbudsgivare som deltar i anbudsförfarandet också av andra eventuella anbudsgivare som med tillit till att den upphandlande enheten iakttar villkoren i anbudsförfrågan inte har deltagit i anbudsförfarandet.

Också den anbudsansökan som en anbudssökande ger in till den upphandlande enheten ska, liksom dess innehåll, motsvara de krav som ställs i upphandlingsannonsen och i de övriga upphandlingsdokumenten. Vid valet av anbud förutsätts det att anbudet har lämnats av en anbudsgivare som inte har uteslutits ur förfarandet och som uppfyller de krav som den upphandlande enheten ställer på leverantörens lämplighet. Anbudsansökan ska således i princip innehålla de uppgifter, förklaringar och dokument som upphandlingsdokumenten kräver och som i regel ska ges i det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet. Anbudssökanden ska också intyga att de krav som ställs i upphandlingsdokumenten uppfylls.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.