Elektroniska auktioner

Stängning och genomförande av en elektronisk auktion

I 47 § i upphandlingslagen föreskrivs det om minimitidsfristen för inledande av en elektronisk auktion och för lämnande av upplysningar till deltagare. Om förloppet av själva auktionen finns inga närmare bestämmelser. I 48 § i upphandlingslagen bestäms om stängning av en elektronisk auktion.

Inledande och genomförande av auktionen

En elektronisk auktion får inte inledas tidigare än två vardagar efter det datum då inbjudan har skickats ut.
Den upphandlande enheten ska under varje etapp i en elektronisk auktion omedelbart lämna alla godkända anbudsgivare åtminstone tillräckliga upplysningar för att de vid varje tidpunkt ska ha kännedom om sin relativa plats i rangordningen. I praktiken kan detta ske till exempel genom att anbudsgivarna med hjälp av auktionssystemet rangordnas på en lista som automatiskt uppdateras i enlighet med de anbud som anbudsgivarna ger.

Det auktionssystem som den upphandlande enheten använder kan också direkt sända varje anbudsgivare information om huruvida anbudsgivarens anbud leder auktionen eller inte. Den upphandlande enheten får även lämna upplysningar om andra priser eller värden, om detta anges i anbudsförfrågan. Genom att upplysningarna samtidigt tillställs alla anbudsgivare garanteras en likvärdig behandling av anbudsgivarna. Den upphandlande enheten eller dess auktionssystem får också när som helst informera om antalet deltagare i den aktuella auktionsetappen. Den upphandlande enheten får inte röja en anbudsgivares namn för de andra anbudsgivarna under den elektroniska auktionens olika etapper.

Stängning av en elektronisk auktion

En elektronisk auktion kan avslutas

  1. en fastställd dag och ett fastställt klockslag enligt inbjudan,
     
  2. när nya anbud som motsvarar kraven inte längre lämnas,
    En förutsättning är då att det i inbjudan till auktionen anges under vilken tid den upphandlande enheten mottar anbud. Det är fråga om en så kallad förlängd tid. En auktion som förs under förlängd tid gör det möjligt att lämna anbud så länge anbudsgivarna är villiga att sänka sina priser. Avsikten med detta är att undvika sådana situationer där en anbudsgivare som är kapabel att lämna ett fördelaktigare anbud inte hinner reagera på det senaste och dittills bästa anbudet.  
     
  3. när antalet olika etapper vid auktionen uppnås.

En auktion kan genomföras i flera etapper. Auktionen kan till exempel först gälla leveranstiden, varefter en auktion om priset ordnas mellan de anbud som har placerat sig bäst i fråga om leveranstiden.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.