EU-upphandling

Elektroniskt informationsutbyte i anslutning till upphandlingsförfarandet

Vid upphandling som överstiger EU:s tröskelvärde ska anbud och anbudsansökningar samt annat informationsutbyte i samband med ett upphandlingsförfarande i regel ske med elektroniska medel.

De verktyg och anordningar som används för kommunikation med elektroniska medel samt deras tekniska egenskaper ska vara icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga och kompatibla med allmänt använda informations- och kommunikationstekniska produkter och får inte begränsa leverantörernas tillträde till upphandlingsförfarandet. När det gäller kommunikationsmedel ska också tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning beaktas i möjligaste mån.

I praktiken innebär de krav på informationssäkerhet som ställs på elektroniska kommunikationsmedel att en helt vanlig e-post inte duger som ”inbox” för mottagning av elektroniska anbud.

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller förfrågningsunderlaget ange de eventuella krav som berör det elektroniska informationsutbytet, till exempel vilka webbläsare som stöds i den upphandlande enhetens elektroniska system.

Utöver det elektroniska informationsutbyte som beskrivs i kapitel 8 i upphandlingslagen har de upphandlande enheterna en skyldighet att med elektroniska medel ge kostnadsfri, oinskränkt, direkt och fullständig tillgång till anbudsförfrågan, inbjudan att förhandla och bilagorna till dem samt till övriga upphandlingsdokument.

Behandling av anbuden och kontraktsperioden

Bestämmelserna förpliktar inte de upphandlande enheterna att behandla eller bedöma anbuden eller anbudsansökningarna med elektroniska medel eller automatiskt. Bestämmelserna förutsätter inte heller elektroniskt informationsutbyte eller användning av elektroniska medel under de faser som följer efter att ett upphandlingskontrakt har ingåtts. Det förutsätts inte heller att ett system för konkurrensutsättning ska användas. Bestämmelserna hindrar dock inte de upphandlande enheterna från att frivilligt ta i bruk elektroniska system såväl för behandling och bedömning av anbuden som för till exempel fakturering och beställningar.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

  •  

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.