Hoppa till huvudinnehåll
EU-upphandling

Elektroniskt informationsutbyte i anslutning till upphandlingsförfarandet

Vid upphandling som överstiger EU:s tröskelvärde ska anbud och anbudsansökningar i regel sändas till den upphandlande enheten och övrigt informationsutbyte med den upphandlande enheten i regel ske med elektroniska medel.

De verktyg och anordningar som används för kommunikation med elektroniska medel samt deras tekniska egenskaper ska vara icke-diskriminerande, allmänt tillgängliga och kompatibla med allmänt använda informations- och kommunikationstekniska produkter och får inte begränsa leverantörernas tillträde till upphandlingsförfarandet. När det gäller kommunikationsmedel ska också tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning beaktas i möjligaste mån.

Den upphandlande enheten ska i upphandlingsannonsen eller förfrågningsunderlaget informera om de eventuella krav som berör det elektroniska informationsutbytet, till exempel vilka webbläsare som stöds i den upphandlande enhetens elektroniska system.

Behandling av anbuden och kontraktsperioden

Bestämmelserna förpliktar inte de upphandlande enheterna att behandla eller bedöma anbuden eller anbudsansökningarna med elektroniska medel eller automatiskt. Bestämmelserna förutsätter inte heller elektroniskt informationsutbyte eller användning av elektroniska verktyg under de faser som följer efter att ett upphandlingskontrakt har ingåtts. Det förutsätts inte heller att ett system för konkurrensutsättning ska användas. Bestämmelserna hindrar dock inte de upphandlande enheterna från att frivilligt ta i bruk elektroniska system såväl för behandling och bedömning av anbuden som för till exempel fakturering och beställningar.

Övergångsperiod

Vad som föreskrivs om informationsutbyte i 8 kap. i upphandlingslagen ska tillämpas

  • på upphandlande enheter från den 18 oktober 2018 (från den 18 april 2018 ska ESPD utarbetas helt i elektroniskt form)
  • på inköpscentraler från den 18 april 2017

De upphandlande enheterna är således inte vid lagens ikraftträdande skyldiga att använda omfattande elektroniskt informationsutbyte i samband med upphandlingsförfarandena. Fram till övergångsperiodens slut kan de upphandlande enheterna tillämpa den tidigare upphandlingslagens och upphandlingsförordningens bestämmelser om kommunikation och informationsutbyte. Upphandlande enheter får dock också tillämpa 8 kap. i upphandlingslagen på informationsutbytet i samband med ett upphandlingsförfarande redan när lagen träder i kraft, om informationsutbytet sker med elektroniska medel.

Övergångsperioden gäller inte krav på användning av elektroniska medel som inte omfattas av 8 kap. i upphandlingslagen. Således gäller övergångsperioden till exempel inte den upphandlande enhetens skyldighet att med elektroniska medel ge kostnadsfri, oinskränkt, direkt och fullständig tillgång till anbudsförfrågan, inbjudan att förhandla och bilagorna till dem samt till övriga upphandlingsdokument.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

tags