Hilma

Var hittar jag gamla Hilma-annonser eller anbudsförfrågningar?

Rådgivningsenheten får då och då förfrågningar om gamla upphandlingsannonser som publicerats i Hilma.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter enligt upphandlingslagen service i frågor som gäller offentlig upphandling. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling upprätthåller inte Hilma-portalen (www.hankintailmoitukset.fi/sv/), och således har enheten inte uppgifter om gamla Hilma-annonser. Edita Publishing Ab, som upprätthåller Hilma-tjänsten, lämnar inte ut annonser som redan arkiverats.

Arkiverade upphandlingsannonser och anbudsförfrågningar

Det är en god idé att fråga efter enskilda gamla upphandlingsannonser och anbudsförfrågningar direkt hos den upphandlande enhet som publicerat annonsen. Den upphandlande enhetens skyldighet att lämna ut uppgifter ur gamla upphandlingsannonser beror på om det är fråga om en myndighet enligt offentlighetslagen eller inte.

Om den upphandlande enheten är en myndighet enligt offentlighetslagen är alla handlingar som innehas av enheten i princip offentliga. Offentligheten begränsas dock av sekretessgrunderna i 24 § i offentlighetslagen, som exempelvis kan vara att uppgifterna omfattas av affärs- eller yrkeshemlighet.

Om den upphandlande enheten inte omfattas av offentlighetslagens allmänna tillämpningsområde är dess upphandlingsdokument inte offentliga handlingar, och således behöver man inte lämna ut uppgifter ur dem till andra än dem som deltar i anbudsförfarandet. Då har alltså andra än de som deltagit i anbudsförfarandet rätt att få information ur upphandlingsdokumenten endast om den upphandlande enheten i fråga är en myndighet som avses i 4 § i offentlighetslagen och vars verksamhet omfattas av offentlighetslagen i sin helhet.

HILMA-annonser arkiveras i dataarkivet

De grundläggande uppgifterna om upphandlingsannonserna i Hilma arkiveras årligen. De statistiska uppgifterna om upphandlingsannonserna arkiveras i det samhällsvetenskapliga dataarkivet vid Tammerfors universitet. Från dataarkivet kan man beställa material för undervisning, studier och forskning. Egentliga upphandlingsannonser eller det övriga förfrågningsunderlaget arkiveras inte i dataarkivet.

Arkiveringen baserar sig på det krav som Europeiska unionen ställt på sina medlemsstater om att lämna ut statistiska och kvalitativa uppgifter om offentlig upphandling. För insamling av statistiska uppgifter används i huvudsak uppgifter ur HILMA-systemet. Bestämmelser om skyldigheten att lämna statistiska uppgifter till kommissionen finns i 172 § i upphandlingslagen.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.