Nationell upphandling

Behandling av anbud

Behandlingen av anbud ska ske bakom stängda dörrar och ingen information om behandlingens olika skeden eller beredningen av upphandlingens beslutsförslag får ges till utomstående innan upphandlingsbeslutet fattas.

Anbuden öppnas efter att den tid som reserverats för utarbetandet av anbuden gått ut. Det finns inga särskilda bestämmelser om öppnandet av anbud i upphandlingslagen. Ett ovillkorligt krav för behandlingen av anbuden är dock en likvärdig och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivarna. Anbuden ska bedömas utifrån de jämförelsegrunder som anges i upphandlingsannonsen eller i anbudsförfrågan.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.