Upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster, dvs. upphandling enligt bilaga E

Upphandlingsförfarande inom social- och hälsovården

Konkurrensutsättning vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster sker genom ett förfarande som följer upphandlingslagens allmänna principer. Vid förfarandet ska man beakta öppenhet, jämlik och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivare samt proportionaliteten i de krav som ställs.

Vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster har den upphandlande enheten en omfattande prövningsrätt att bestämma vilket förfarande den vill använda vid konkurrensutsättning av en upphandling. Om den upphandlande enheten så önskar kan den använda likadana förfaranden som vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena eller anpassa dem. Den upphandlande enheten kan också använda ett förfarande som den själv har fastställt.

Den upphandlande enheten ska i HILMA-annonsen eller anbudsförfrågan definiera det förfarande som används.

Förfarandet kan vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster vara till exempel:

  • ett förfarande som innefattar förhandlingar och är mindre strikt än ett egentligt förhandlat förfarande
  • ett system som bygger på ett leverantörsregister jämförbart med det som avses i försörjningslagen
  • ett ramavtal där klienten träffar det slutliga avgörandet i valet mellan olika tjänsteproducenter.

Vid valet och fastställandet av förfarande ska det beaktas att förfarandet inte får stå i strid med de principer som avses i 3 § i upphandlingslagen till exempel så att förfarandet tydligt diskriminerar några leverantörer eller hindrar dem från att delta i upphandlingsförfarandet. Den upphandlande enheten kan dock genomföra upphandlingsförfarandet vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster enligt betydligt enklare och smidigare bestämmelser än vid upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet.

Beskrivning av upphandlingsförfarande inom social- och hälsovården

Eftersom lagen inte fastställer vilket förfarande som ska användas vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster, ska den upphandlande enheten i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan beskriva det upphandlingsförfarande som används. Beskrivningen bör presenteras så att leverantörerna utifrån den kan förutse upphandlingsförfarandets art och förlopp och vet vilken roll de själva har inom förfarandet.

Vid upphandlingar enligt bilaga E är det i HILMA, på blanketten för social- och hälsovårdstjänster samt andra särskilda tjänster, i praktiken möjligt att för upphandlingsförfarandets art välja mellan öppet förfarande, selektivt förfarande eller förfarande som innefattar förhandlingar.

I beskrivningen av förfarandet ska den upphandlande enheten redogöra för upphandlingsförfarandet i dess helhet. Det är värt att nämna till exempel om förfarandet omfattar förhandlingsomgångar eller begränsning av antalet anbudsgivare, i vilket skede anbudsgivaren förväntas skicka dokumenten eller anbudet till den upphandlande enheten och hurdana krav förfarandet allmänt taget innefattar.

Direktupphandling inom social- och hälsovården

Grunderna för direktupphandling vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster och andra särskilda tjänster är på ett undantag när desamma som vid upphandling av varor och tjänster som överstiger EU-tröskelvärdena. De beskrivs i detalj på vår webbplats under EU-upphandlingsförfaranden.

Direktupphandling bör inte användas som det huvudsakliga upphandlingsförfarandet.

Särskild paragraf om direktupphandling av social- och hälsovårdstjänster

En särskild paragraf om direktupphandling av social- och hälsovårdstjänster:

  • kan användas endast vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster
  • är avsedd att begränsas till särskilda och exceptionella situationer
  • är möjlig endast i enskilda fall, och därför ska förutsättningarna för användningen av förfarandet prövas och motiveras separat för varje patient eller klient.

Den upphandlande enheten får använda direktupphandling i enskilda fall vid upphandling av social- och hälsovårdstjänster, om det med hänsyn till tryggandet av ett vård- eller klientförhållande som är betydelsefullt för klienten skulle vara uppenbart oskäligt eller särskilt oändamålsenligt att ordna ett anbudsförfarande eller byta tjänsteleverantör.

Med tryggande av ett vård- eller klientförhållande som är betydelsefullt för klienten avses att ett långvarigt klientförhållande fortgår i en situation där den tidigare kontraktsperioden går ut och tjänsterna konkurrensutsätts på nytt. Det är då möjligt att förlänga ett enskilt klient- eller vårdförhållande, vilket med hänsyn till klientens livssituation eller av andra personliga skäl är av speciell betydelse för klienten.

Till exempel kan boendeservicen för en äldre person, en svårt sjuk person eller en person med utvecklingsstörning fortsätta som förut. En särskild direktupphandling är möjlig utgående från det som står ovan till exempel i fråga om tjänsteupphandling som gäller placering av barn av barnskyddsskäl eller serviceboende för äldre.

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.