Den upphandlande enhetens egna krav

Redogörelse för rätten att utöva yrkes- och näringsverksamhet

Den upphandlande enheten kan ställa krav på anbudsgivare och anbudssökande. Genom kraven fastställs anbudsgivarens rätt att utöva yrkes- och näringsverksamhet.

Den upphandlande enheten kan begära att anbudssökanden eller anbudsgivaren

  1. med ett registerutdrag enligt lagstiftningen i etableringslandet visar att anbudssökanden eller anbudsgivaren är upptagen i ett yrkes- eller handelsregister,
  2. med en försäkran eller intyg under ed enligt lagstiftningen i etableringslandet visar att anbudssökanden eller anbudsgivaren bedriver näringsverksamhet, eller
  3. med ett näringstillstånd eller ett intyg över medlemskap i en organisation enligt lagstiftningen i etableringslandet visar att anbudssökanden eller anbudsgivaren är berättigad att erbjuda tjänster i sitt etableringsland.

Av leverantören kan krävas utredningar över registrering i etableringslandet eller, i avsaknad av en sådan, en försäkran eller ett intyg under ed i enlighet med lagstiftningen i etableringslandet att leverantören bedriver näringsverksamhet. I Finland är handelsregistret det register som avses i paragrafen.

Den upphandlande enheten kan även be anbudssökanden eller anbudsgivaren visa med näringstillstånd eller intyg över medlemskap i en organisation att denne är berättigad att erbjuda tjänster. Utredningsskyldigheten gällande registrering eller näringstillstånd kan till exempel gälla tillstånd att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster eller trafiktillstånd.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.