Nationell upphandling

Informationsutbyte i samband med upphandlingsförfarandet

Vid nationell upphandling kan informationsutbytet i samband med upphandlingsförfarandet ske elektroniskt eller traditionellt med pappersdokument.

Informationsutbytet i samband med ett nationellt upphandlingsförfarande ska ske på det sätt som den upphandlande enheten väljer. De valda kommunikationsmedlen ska vara allmänt tillgängliga, och valet av medel får inte äventyra leverantörernas möjligheter att delta i upphandlingsförfarandet.

Vid nationell upphandling kan man använda elektronisk kommunikation, exempelvis konkurrensutsättningssystem, eller traditionellt informationsutbyte i pappersform.

Elektroniskt informationsutbyte

Om informationsutbytet i samband med ett upphandlingsförfarande sker med elektroniska medel tillämpas förfarandet enligt 62 § i upphandlingslagen. EU-förfaranden behandlas närmare under Elektroniskt informationsutbyte i anslutning till upphandlingsförfarandet.

På nationellt informationsutbyte tillämpas dock inte bestämmelserna om informationssäkerhet i 64 § i upphandlingslagen.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.