Sökande av ändring

Vem får söka ändring

Ett ärende som gäller upphandling kan föras till marknadsdomstolen eller upphandlingsrättelse kan yrkas hos den upphandlande enheten av den som ärendet gäller (part). Med part avses en leverantör som har ett juridiskt intresse av att ett oriktigt upphandlingsförfarande korrigeras. Ändringssökanden kan vara en leverantör som deltagit i anbudsförfarandet och vars intresse det oriktiga förfarandet har eller kan ha kränkt.

Ändringssökanden är i allmänhet en anbudssökande eller en anbudsgivare som deltagit i anbudsförfarandet. Ändringssökanden kan också vara ett sådant företag inom branschen som på grund av den upphandlande enhetens förfarande trots intresse inte har fått delta i anbudsförfarandet, eftersom den upphandlande enheten helt har underlåtit att konkurrensutsätta upphandlingen. Ändringssökanden kan också vara en leverantör som den upphandlande enheten på ett annat lagstridigt sätt har lämnat utanför upphandlingsförfarandet.

Enligt etablerad rättspraxis saknar enskilda medlemmar i en grupp som lämnat ett gemensamt anbud saklegitimation, och därför kan besvären prövas endast när alla gruppmedlemmarna står bakom besvären (se t.ex. MD:66/18, MD:670/17, MD:193/12 och MD:480/10).

En anbudssökande som i ett tidigare skede av anbudsförfarandet har uteslutits ur förfarandet genom den upphandlande enhetens beslut kan inte söka ändring i de fortsatta skedena av upphandlingsförfarandet på grund av att rättsskyddsintresse saknas.

I upphandlingsärenden som faller inom upphandlingslagens tillämpningsområde har kommuninvånare och kommunalt förtroendevalda inte rätt att anföra besvär hos marknadsdomstolen eller yrka på upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten, om de inte är parter. Vid s.k. små upphandlingar utanför upphandlingslagens tillämpningsområde har däremot också kommunmedlemmarna möjlighet att söka ändring i enlighet med kommunallagen.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Rättspraxis

Mer på webben

Rättspraxis

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.