Sökande av ändring

Vem får söka ändring

Ett ärende som gäller upphandling kan föras till Marknadsdomstolen, eller så kan upphandlingsrättelse yrkas hos den upphandlande enheten av den som ärendet gäller (part). Med part avses en leverantör som har ett juridiskt intresse av att ett oriktigt upphandlingsförfarande korrigeras. Ändringssökanden kan vara en leverantör som deltagit i anbudsförfarandet och vars intresse ett oriktigt förfarande har eller kan ha kränkt.

Ändringssökanden är i allmänhet en anbudssökande eller en anbudsgivare som deltagit i anbudsförfarandet. Ändringssökanden kan också vara ett sådant företag inom branschen som trots intresse inte har fått delta i anbudsförfarandet, eftersom den upphandlande enheten helt har underlåtit att konkurrensutsätta upphandlingen. Ändringssökanden kan också vara en leverantör som den upphandlande enheten på något annat lagstridigt sätt har uteslutit ur anbudsförfarandet.

Enligt etablerad rättspraxis saknar enskilda medlemmar i en grupp som lämnat ett gemensamt anbud saklegitimation, och därför kan besvär prövas endast när alla gruppmedlemmarna står bakom besvären (se t.ex. MAO:66/18MAO:670/17MAO:193/12 och MAO:480/10).

En anbudssökande som i ett tidigare skede av anbudsförfarandet har uteslutits ur förfarandet genom den upphandlande enhetens beslut kan inte söka ändring i de fortsatta skedena av upphandlingsförfarandet på grund av att rättsskyddsintresse saknas.

I upphandlingsärenden som faller inom upphandlingslagens tillämpningsområde har kommuninvånare och kommunalt förtroendevalda inte rätt att anföra besvär hos Marknadsdomstolen eller yrka på upphandlingsrättelse hos den upphandlande enheten, om de inte är parter. Vid s.k. små upphandlingar utanför upphandlingslagens tillämpningsområde har däremot också kommunmedlemmarna möjlighet att söka ändring i enlighet med kommunallagen.

Vanliga frågor

Kan beslut om små upphandlingar överklagas hos Marknadsdomstolen?

Beslut om små upphandlingar och beslut som gäller begäran om omprövning av sådana beslut kan i regel inte överklagas hos Marknadsdomstolen. Det hör dock till Marknadsdomstolens behörighet att pröva besvären, om grunden för besvären är att det uppskattade värdet av upphandlingen är en felbedömning och förfarandena enligt upphandlingslagen borde ha tillämpats på upphandlingen.

Vem kan begära omprövning enligt kommunallagen?

Beslut med anledning av begäran om omprövning kan i enlighet med kommunallagen överklagas hos förvaltningsdomstolen. Det är inte endast parter som kan begära omprövning enligt kommunallagen utan även varje kommunmedlem har denna rätt. Med part avses en leverantör som har ett juridiskt intresse av att ett oriktigt upphandlingsförfarande korrigeras. Ändringssökanden kan vara en leverantör som deltagit i anbudsförfarandet och vars intresse ett oriktigt förfarande har eller kan ha kränkt. 

Enligt 135 § i kommunallagen är grunderna för att anföra besvär följande:
1) beslutet har kommit till i oriktig ordning;
2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter; eller
3) beslutet strider mot lag i något annat avseende.

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Sammanställning av rättsfall

Mer på webben

Rättspraxis (på finska)

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.