Utländska subventioner

Förordningen om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden

Förordningen om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2560) trädde i kraft i januari 2023. Förordningen tillämpas i regel från 12.7.2023. Förordningens krav på förhandsanmälan och försäkran ska iakttas från och med 12.10.2023.

Förordningen ska också beaktas vid offentliga upphandlingsförfaranden som inleds i Finland.

I Finland torde förordningens betydelse för andra än de största upphandlande enheterna dock bli ringa, eftersom tröskelvärdena för anmälningar vid upphandlingsförfarandena är rätt höga. Bestämmelserna i förordningen kommer därför sannolikt att i praktiken gälla endast ett mycket begränsat antal finländska upphandlande enheter.

Förordningen motverkar utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden

Syftet är att främja en välfungerande inre marknad genom att vidta åtgärder mot bland annat sådana snedvridningar på marknaden som direkt eller indirekt förorsakas av utländska subventioner från tredjeländer till företag som deltar i offentlig upphandling i Finland. I upphandlingsförfarandet förorsakas snedvridningar av utländska subventioner som möjliggör att företag kan lämna anbud som med tanke på upphandlingen är otillbörligt fördelaktiga. Enligt förordningen kan subventioner granskas, och de snedvridningar som de ger upphov till kan avhjälpas.

Kommissionen övervakar på förhand upphandlingsförfaranden som överstiger vissa tröskelvärden

Kommissionen övervakar på förhand utländska subventioner som beviljas företag som deltar i upphandlingsförfaranden som överstiger vissa tröskelvärden. Företagen ska underrätta den upphandlande enheten om de subventioner som de fått när följande två villkor är uppfyllda:

 1. Det uppskattade värdet av den offentliga upphandlingen är minst 250 miljoner euro.
 2. Företaget och vissa av dess dotterbolag, dess holdingbolag och vissa intressentgrupper har under de tre år som föregick anmälan beviljats ekonomiska bidrag som uppgår till minst 4 miljoner euro per tredjeland.

Om upphandlingen är uppdelad i delar, ska det sammanlagda värdet av upphandlingen eller de delar av upphandlingen som anbudsgivaren lämnar anbud på dessutom vara minst 125 miljoner euro.

Om det andra villkoret inte uppfylls, ska företaget avge den försäkran som avses i förordningen.

Kraven på anmälan och försäkran gäller inte upphandlingsförfaranden enligt lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (Finlex).

Den upphandlande enhetens roll vid behandlingen av förhandsanmälningar och försäkran

När kraven på anmälan och försäkran uppfylls, ska den upphandlande enheten beakta bland annat följande:

 1. I upphandlingsannonsen ska det förklaras att företagen omfattas av förpliktelserna i förordningen.
 2. Varje förhandsanmälan eller försäkran som lämnats in ska utan dröjsmål vidarebefordras till kommissionen.
 3. Om ett företag inte på särskild begäran lämnar in en anmälan eller försäkran inom utsatt tid, ska dess anbud eller anbudsansökan förkastas och kommissionen underrättas om detta. I ett flerstegsförfarande ska anmälan eller försäkran lämnas in två gånger, först tillsammans med anbudsansökan och sedan som en uppdaterad anmälan eller försäkran tillsammans med det inlämnade eller det slutliga anbudet.
 4. Om det uppkommer misstankar om utländska subventioner trots att en försäkran har lämnats in, ska kommissionen utan dröjsmål underrättas om misstankarna. Det är skäl att observera att en bedömning av om ett anbud är onormalt lågt inte får göras enbart på grund av misstankar som indikerar en möjlig förekomst av subventioner.
 5. Om kommissionen finner att en anmälan är ofullständig och företaget inte kompletterar den inom utsatt tid, ska företagets anbud eller anbudsansökan förkastas på kommissionens begäran.

Hur kommissionens utredningar påverkar upphandlingsförfarandet och tilldelningen av upphandlingskontrakt

Vid upphandlingsförfaranden som omfattas av kraven på förhandsanmälan och försäkran är det skäl att beakta att kommissionens utredningar kan påverka tidtabellen avsevärt. För kommissionens preliminära granskning har reserverats 20 (+ 10) arbetsdagar och en eventuell fördjupad utredning kan ta upp till 110 (+ 20) arbetsdagar. De tidsfrister som anges inom parentes avser kommissionens eventuella förlängda tidsfrister. När det gäller flerstegsförfaranden bestäms tidsfristerna närmare i förordningen.

Om kommissionen konstaterar att ett företag gynnas av en utländsk subvention som snedvrider den inre marknaden och företaget inte erbjuder lämpliga och tillräckliga åtaganden för att avhjälpa snedvridningen, ska kommissionen förbjuda att företaget tilldelas ett kontrakt. Den upphandlande enheten ska då förkasta anbudet. Det är skäl att observera att om kommissionen beslutar att inleda en fördjupad utredning får den upphandlande enheten inte tilldela kontraktet till det företag som har lämnat in förhandsanmälan förrän kommissionen fattat sitt beslut eller förrän tidsfristerna löpt ut.

Obsevera också att förordningen även innehåller bestämmelser om främjande av upphandlingsförfarandet och tilldelning av kontrakt under och efter kommissionens utredningar. Enligt förordningen ska den upphandlande enheten också utan onödigt dröjsmål underrätta kommissionen om alla beslut som rör

 1. avbrytande av upphandlingsförfarandet
 2. förkastande av det berörda företagets anbud eller anbudsansökan
 3. det berörda företagets nya anbud
 4. tilldelning av kontraktet.

Kommissionens granskning på eget initiativ

Om kommissionen misstänker att det föreligger utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden kan den också på eget initiativ granska den information den fått om sådana subventioner. Granskningen på eget initiativ av offentlig upphandling kan dock endast gälla tilldelade kontrakt. Dessa granskningar får inte leda till att beslutet om tilldelning av kontrakt upphävs eller att kontrakt sägs upp.

Bekanta dig närmare med förordningen. EUR-Lex

Genomförandeförordning med fokus på detaljerna

Kommissionens genomförandeförordning om närmare bestämmelser för kommissionens förfaranden trädde i kraft 13.7.2023. I genomförandeförordningen anges detaljerade bestämmelser om bland annat form, innehåll och förfaranden i samband med anmälan och försäkringar som gäller utländska ekonomiska bidrag, regler för beräkning av tidsfrister, kommissionens undersökningar samt lämnande av handlingar.

Kommissionen lanserade också en e-postadress för kontakt vid behov i frågor som gäller förordningen och offentlig upphandling: grow-fsr-pp-notifications(at)ec.europa.eu. Misstankar om utländska ekonomiska bidrag som eventuellt snedvrider den inre marknaden och som hänför sig till ett offentligt upphandlingsförfarande ska också anmälas till den angivna adressen.

 

Läs mer

Mer på webben

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.